نویسنده = امیر شیخ محمدی
تعداد مقالات: 1
1. گلوگاه‌ها و عوامل مؤثر بر تولید علوم انسانی اسلامی

دوره 18، شماره 58، بهار 1393، صفحه 21-38

کاووس روحی برندق؛ محمد ایمانی برندق؛ امیر شیخ محمدی؛ توحید مشیری