نویسنده = سید عبدالرحیم حسینی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی رابطۀ عقل و نقل در اندیشۀ کلامی شیخ صدوق

دوره 23، شماره 78، بهار 1398، صفحه 117-138

حسن مهرنیا؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ موسی بیات