دوره و شماره: دوره 23، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 207-390 
7. بررسی رابطۀ خودشناسی با جهت‌گیری مذهبی

صفحه 331-344

مرضیه زرگری؛ ‌هادی بهرامی احسان؛ مریم سادات مدنی؛ فاطمه فیاض