دوره و شماره: دوره 23، شماره 80، پاییز 1398، صفحه 394-566 
3. شناخت جایگاه علوم تربیتی در ارائۀ نظام نیاز و ارضا (بر مبنای فلسفۀ چگونگی اسلامی)

صفحه 429-444

محمد مزیدی؛ زهرا لهبی؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ سید محمدرضا تقوی


5. بررسی تطبیقی ایمان و عشق از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 461-478

منا تکاورنژاد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سیدموسوی


7. کاربرد نظریۀ حوزه‌های معنایی در بررسی مفهوم کرامت بر پایۀ منابع اسلامی

صفحه 497-512

محمود آزادی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمدصادق شجاعی؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی