دوره و شماره: دوره 24، شماره 83 - شماره پیاپی 2، تابستان 1399، صفحه 266-511 
2. بومی‌سازی علوم تربیتی در ایران؛ ضرورتها و چالشها

صفحه 289-308

ابراهیم خسروی؛ اکبر صالحی؛ علیرضا محمودنیا؛ محسن ایمانی نائینی