دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 407-558