دوره و شماره: دوره 16، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 173-332 
5. دینداری، شاخصه ها و معیارها از منظر دانشگاه اسلامی

صفحه 251-270

جبار امینی؛ رضا مرادی خلیفه لو؛ رحیم محمدی ایلامی


6. آسیب‌شناسی نقش استاد در اسلامی شدن دانشگاه پیام نور

صفحه 271-288

محمد صادق جمشیدی راد؛ روح اله نادعلی