دوره و شماره: دوره 19، شماره 62، بهار 1394، صفحه 1-144 
3. تبیین و بررسی اهداف و اصول تربیت دینی از منظر رویکرد تجربۀ دینی و نقد آن بر اساس آموزه‌های اسلامی

صفحه 41-52

فرحناز محمدوند؛ سید مهدی سجادی؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری