دوره و شماره: دوره 19، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 145-288 
4. بررسی نگرش میشل فوکو در باب علوم انسانی

صفحه 213-226

مسعود زالی زاده؛ اسماعیل چراغی؛ کریم رضادوست