دوره و شماره: دوره 19، شماره 64، تابستان 1394، صفحه 289-448