دوره و شماره: دوره 20، شماره 66، بهار 1395، صفحه 1-158 
6. مبانی و ارکان بنیادین نخبگی در آموزه‌های قرآنی

صفحه 111-130

مهیار خانی مقدم؛ محمدتقی دیاری بیدگلی