دوره و شماره: دوره 20، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 159-318 
1. شناسایی مؤلفه‌های مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 163-182

محمد تابان؛ سید رضا سید جوادین؛ یاسان اله پور اشرف؛ علی یاسینی؛ صید مهدی ویسه