دوره و شماره: دوره 20، شماره 68، پاییز 1395، صفحه 319-464 
3. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

صفحه 359-374

عبدالکریم عبداللهی‌نژاد؛ محمدحسن ربانی؛ قربان جلال


6. رشد اخلاقی از دیدگاه نهج‌البلاغه با مدّ نظر قرار دادن نظریۀ کلبرگ

صفحه 419-432

علی‌اصغر کاکوجویباری؛ مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ فریده صیدی