دوره و شماره: دوره 18، شماره 58، بهار 1393، صفحه 1-168 
2. گلوگاه‌ها و عوامل مؤثر بر تولید علوم انسانی اسلامی

صفحه 21-38

کاووس روحی برندق؛ محمد ایمانی برندق؛ امیر شیخ محمدی؛ توحید مشیری


3. تبیین ماهیت، ابعاد و مؤلفه‌های علم تربیت دینی

صفحه 39-56

مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمد ابادی؛ آزاد محمدی؛ فاطمه اشرفی


7. بررسی تأثیر قصه‌های بومی ایرانی- اسلامی در محتوای درسی زبان انگلیسی دانشگاهی

صفحه 117-140

سیده فهیمه پارسائیان؛ سوسن قهرمانی؛ سهیلا صلاحی مقدم؛ فاطمه جان احمدی