دوره و شماره: دوره 21، شماره 70، بهار 1396، صفحه 1-152 
5. مفهوم‌سازی تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام

صفحه 63-80

حمیدرضا قاسمی؛ مهدی ایمانی مقدم؛ حسین سریرپناه


7. بررسی روش مقایسه‌ای در مطالعات فلسفی- سیاسی

صفحه 105-126

علی علی‌حسینی؛ فهیمه قائمی؛ علی ابراهیمی