دوره و شماره: دوره 21، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 311-464 
3. تبیین اهداف برنامۀ درسی خردگرایانه در منابع اسلامی

صفحه 353-370

پری مشایخ؛ محمدرضا نیلی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


8. تحلیل دیدگاه ناصرخسرو پیرامون دو مفهوم عقل و دین

صفحه 437-453

سیدهاشم گلستانی؛ نرگس کشتی آرای؛ سمیه کاظمی