دوره و شماره: دوره 22، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 164-315 
3. تبیین معرفت‌شناسی ژیل دلوز و علامه طباطبایی و نقد چالشهای رویکرد ریزوماتیک

صفحه 203-226

سیدمهدی سجادی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ حمید احمدی هدایت؛ نجمه احمدآبادی آرانی


4. واکاوی تأثیر تفکّر و تعقّل در تعمیق ایمان دینی از منظر قرآن

صفحه 227-240

فاطمه جوانبخت؛ منصور پهلوان؛ حسن طارمی راد؛ سیدابراهیم حسینی