دوره و شماره: دوره 22، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 317-498