مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (KSIU) - اهداف و چشم انداز