مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (KSIU) - واژه نامه اختصاصی