مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (KSIU) - فرایند پذیرش مقالات