بررسی تحلیلی نظریه‌های مطرح در مفهوم‌شناسی جریان و جریان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبة سطح عالی حوزة علمیه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

هدف: هدف در این مقاله، استخراج مؤلفه‌های مفهوم «جریان اجتماعی» و «جریان‌شناسی» بر اساس آرای صاحب‌نظران بود. روش: این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با رهیافتی درجه‌دومی به رشته تحریر درآمد. یافته‌ها: از مجموع آرای صاحب‌نظران، هفت مؤلفة «جریان» کشف شد که بر اساس آن می‌توان تعریفی جامع از جریان‌شناسی ارائه داد. نتیجه‌گیری: جریان‌شناسی، رهیافت جدیدی در آموزش و پژوهش مباحث تاریخی، فکری، فرهنگی است که بر خلاف شیوه‌های سنّتی، هم برای مخاطبان جذّابیت دارد و هم به مرحلة کاربرد نزدیک است. با توجه به هفت مؤلفة مستخرج از تحلیل مضامین آرای صاحب‌نظران؛ یعنی «هویت اجتماعی»، «اصول و فروض معرفتی»، «سیلان و پویایی»، «عدم رسمیت»، «جمعیت»، «مدیریت»، «اثرگذاری» و همچنین «ضرورت ارتباط ارگانیک میان مؤلفه‌ها»(که هویت شبکه‌ای جریان را نتیجه می‌دهد)، تعریف منتخب از جریان بدین صورت است: «جریان، پدیدة اجتماعیِ پویا و سیّال، با هویتی شبکه‌ای(= سیستمی) غیر رسمی و متشکّل از مجموعة اصول و فروض معرفتی(= نظام مشترک معنایی) است که جمعیتی نظام‌یافته(= مدیریت شده) بر اساس آن عمل کرده و اثر می‌گذارند».
 

کلیدواژه‌ها


-      ابراهیمی‌پور، قاسم(1395). «جریان‌شناسی اندیشة معاصر مسلمین». مطالعات اندیشة معاصر، ش 4: ۲۶-7.
-      ابن سیده، علی بن اسماعیل(1421 ق). المحکم و المحیط الأعظم. تحقیق عبدالحمید هنداوی. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-      ابن فارس، احمد(1404 ق). معجم مقاییس اللغه. تحقیق عبدالسلام محمد هارون. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
-      ابن منظور، محمد بن مکرم(1414 ق). لسان العرب. بیروت: دارالصادر.
-      احمدی حاجیکلایی، حمید(1389). جریان‌شناسی چپ در ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-      اسکندری، مصطفی(1396). درسگفتارهایی مختصر در جریان‌شناسی احزاب و گروه‌ زاویه‌دار در ایران. قم: وحدت‌بخش.
-      انوری، حسن(1381). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.
-      انوری، حسن(1393). فرهنگ روز سخن. تهران: سخن، چ هشتم.
-      اولیایی، احمد(1398). «نظریة جهانی‌شدن و جریان‌شناسی فرهنگی در عرصة بین‌الملل». زبان و فرهنگ ملل، سال دوم، ش 3: ۱۴۲-121.
-      باغستانی، سعید(1396). «مستشرقان و جریان‌شناسی روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی». معرفت، ش 240: ۷۰-57.
-      بستانی، فؤاد افرام(1375). فرهنگ ابجدی. تهران: اسلامی.
-      بومر، فرانکلین لوفان(1380). جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشة غربی: گزیدة آثار بزرگ در تاریخ اندیشة اروپایی غربی از سده‌های میانه تا امروز. ترجمة حسین بشیریه. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
-      بهمنی، محمدرضا(1392). «دین‌‌‌‌‌پژوهی(به مثابة مطالعه نسبت دین و زندگی) از منظر جریانهای فکری ایران معاصر و کاربرد آن در حوزة سیاستگذاری فرهنگی». اسلام و مطالعات اجتماعی، ش 2: 32-55.
-      بیگدلی، عطاءالله(1393). «من از جریان‌شناسی هیچ دفاعی نمی‌کنم». مصاحبه با پایگاه علمی تحلیلی گذار: Gozaar.ir. 20 اردیبهشت.
-      پارسانیا، حمید(1377). حدیث پیمانه. قم: معارف.
-      پارسانیا، حمید(1383). علم و فلسفه. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-      پیروزمند، علیرضا(1393). «بزنگاه جریان‌شناسی طراحی الگو است». مصاحبه با پایگاه علمی تحلیلی گذار: Gozaar.ir. 27 اردیبهشت.
-      پیغامی، عادل(1393). «درسگفتار جریان‌شناسی اقتصادی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی». چهارمین دورة آموزشی جریان‌شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر. قم: مؤسسه ولا منتظر و دفتر پژوهشهای خاص دفتر تبلیغات اسلامی، 18/2/1393.
-      جعفریان، رسول(1390). جریانها و سازمانهای مذهبی- سیاسی ایران. تهران: علم.
-      جوهری، اسماعیل بن حماد(1956 م). الصحاح. تصحیح احمد عبدالغفور عطار. بیروت: دارالعلم للملایین.
-      حبیبی، رضا(1393). «جریان‌شناسی؛ شناسایی تفکرهای جاری در متن جامعه». بخش چهارم مصاحبه با سایت رسای اندیشه: Rasayeandisheh.ir. ۶ بهمن.
-      خامنه‌ای، سید علی(1391). انسان 250 ساله. قم: صهبا.
-      خامنه‌ای، سید علی(1398). همرزمان حسین. تهران: انقلاب اسلامی.
-      خرمشاد، محمدباقر و سید ابراهیم سرپرست سادات(1392). «جریان‌شناسی سیاسی به مثابة روش». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورة پنجم، ش 2: 90-61.
-      خسروپناه، عبدالحسین(بی‌تا). «بولتن جریان‌شناسی و بایسته‌های مفهومی و روشی». پایگاه اینترنتی تبیینی و تحلیلی جریان‌شناسی دیده‌بان.
-      خسروپناه، عبدالحسین(1384). «پازل جریانها؛ تحلیلی بر جریانهای فکری و فرهنگی ایران معاصر». مصاحبه با مجلة زمانه، سال چهارم، ش 37: ۱۳-3.
-      خسروپناه، عبدالحسین(1392). «جریان‌شناسی تفریح من است». مصاحبه با پایگاه علمی تحلیلی گذار: Gozaar.ir. 14 دی.
-      خسروپناه، عبدالحسین(1391). جریان‌شناسی فکری ایران معاصر. قم: تعلیم و تربیت اسلامی.
-      خسروپناه، عبدالحسین(1393). «درسگفتار جریان‌شناسی روشنفکری از مشروطه تا امروز و آیندة آن». چهارمین دورة آموزشی جریان‌شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر. قم: مؤسسه ولا منتظر و دفتر پژوهشهای خاص دفتر تبلیغات اسلامی. 11/2/1393.
-      خواجه‌سروی، غلامرضا(1393). «جریان‌شناسی مرزبندی‌ها را تشدید می‌کند». مصاحبه با پایگاه علمی تحلیلی گذار: Gozaar.ir. ۱۳ اردیبهشت.
-      دارابی، علی(1391). جریان‌شناسی سیاسی در ایران معاصر. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
-      دهخدا، علی‌اکبر(1373). لغتنامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
-      راسل، برتراند و نجف دریابندری(1354). «جریانهای فکری در قرن نوزدهم(فصلی از کتاب تاریخ فلسفه غرب)». نگین، ش 126: ۶۲-60.
-      راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412 ق). مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دارالقلم.
-      رسای اندیشه(1392). «چه حرکتی را می‌توان جریان نامید؟». یکم مهر. قابل دسترس در: Rasayeandisheh.ir fa/news/72
-      زمخشری، محمود بن عمر(1386). مقدمه الأدب. تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
-      سبحانی، محمدتقی(1385). «درآمدی بر جریان‌شناسی اندیشة اجتماعی دینی در ایران معاصر 1». نقد و نظر، ش ۴۴-43: ۳۱۱-279.
-      سبحانی، محمدتقی(1386). «درآمدی بر جریان‌شناسی اندیشة اجتماعی دینی در ایران معاصر 2». نقد و نظر، ش ۴۶-45: ۲۸۲-218.
-      سبحانی، محمدتقی(1392). «ضرورت شناخت جریانهای اجتماعی در حوزه». بخش اول مصاحبه با سایت رسای اندیشه: Rasayeandisheh.ir. دوم بهمن.
-       سوزنچی، حسین(1389). معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-      سوزنچی، حسین(1392). «من در مورد جریان‌شناسی نظر خاصی ندارم». مصاحبه با پایگاه علمی تحلیلی گذار: Gozaar.ir. ۱۴ بهمن.
-      شعبانی ساروئی، رمضان(1389). جریان‌شناسی سیاسی فرهنگی ایران. قم: اعتدال.
-      شعبانی ساروئی، رمضان(1386). چگونه تحلیل سیاسی کنیم. قم: اعتدال.
-      شکوری، ابوالفضل(1369). «بخش رجال؛ مقدمه‌ای بر دوران‌شناسی رجال در تاریخ معاصر ایران». یاد، ش 18.
-      شکوری، ابوالفضل(1370). «بخش رجال؛ چهرههای پرآوازة جریانهای فرهنگی- سیاسی در تاریخ معاصر ایران (عیسی صدیق)». یاد، ش 24: ۱۳۲-107.
-      شکوری، ابوالفضل(1371). جریان‌شناسی تاریخنگاری‌ها در ایران معاصر. قم: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران.
-      شهبازی، ‌عبدالله(1381). «جریان‌شناسی جنبش مشروطه». بازتاب اندیشه، ش 29.
-      صادقیان، اسماعیل(1395). جریان‌شناسی فکری در جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
-      صالحی، سید عباس(1382). «جریان‌شناسی فکری- فرهنگی در ایران». اخلاق. ش 12: ۱۴۰-134.
-      صدری افشار، غلامحسین(1389). فرهنگنامة فارسی: واژگان و اعلام. تهران: فرهنگ معاصر، چ دوم.
-      صلواتی، محمود(1365). جریان‌شناسی در نهج‌البلاغه: تفکر مارقی یا خارجی‌گری. قم: دانش اسلامی.
-      طالقانی، سید علی(1382). «ترمینولوژی جریان‌شناسی فرهنگی». حوزه، ش 119.
-       طاهری، سیدصدرالدین(1366/الف). «بخش مسائل نظری: جریان‌شناسی تاریخی در قرآن کریم 1». یاد، ش 7: ۶۸-49.
-       طاهری، سیدصدرالدین(1366/ب). «بخش مسائل نظری: جریان‌شناسی تاریخی در قرآن کریم 2». یاد، ش 8: ۲۳-15.
-       طاهری، سیدصدرالدین(1366/ج). «بخش مسائل نظری: جریان‌شناسی تاریخی در قرآن کریم 3». یاد، ش 9: ۲۸-11.
-      طاهری، قدرت‌الله(1381). «بررسی و تحلیل جریانهای داستان‌نویسی معاصر(۱۳۳۲-42)». پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش 1: ۹۰-77.
-      عظیمی شوشتری، عباسعلی و همکاران(1395). جریان‌شناسی فکری ایران معاصر. پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق. قم: زمزم هدایت.
-      عمید، حسن(1389). فرهنگ فارسی عمید. تهران: راه رشد.
-      عیسی‌نیا، رضا(1392). «چهار منظر در جریان‌شناسی روحانیت». بخش اول مصاحبه با سایت رسای اندیشه: Rasayeandisheh.ir. ۱۰ مهر.
-      غمامی، سید محمدعلی(بی‌تا). «روش‌شناسی جریان‌شناسی». بولتن جریان‌شناسی و بایسته‌های مفهومی و روشی. پایگاه اینترنتی تبیینی و تحلیلی جریان‌شناسی دیده‌بان: ۳۳-11.
-       فخر زارع، سیدحسین(1392). «جریان‌شناسی اجتماعی- سیاسی روحانیت». اسلام و مطالعات اجتماعی، ش 1: ۲۵-4.
-      فراتی، عبدالوهاب(1393). «جریان‌شناسی در ایران چندان مقیّد به قواعد علمی نیست». مصاحبه با پایگاه علمی تحلیلی گذار: Gozaar.ir. 11 تیر.
-      فراتی، عبدالوهاب(1389)، روحانیت و تجدد: با تأکید بر جریانهای فکری- سیاسی حوزة علمیه قم. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم.
-      فروزان، یونس و عبدالرضا عالیشاهی(1398). «جریان‌شناسی ‌بی‌ثباتی‌های‌ سیاسی‌ در‌ عراق ‌بر‌ اساس ‌نظریة‌ دیوید ‌‌ایستون؛ از پساصدام تا پسا داعش». رهیافتهای سیاسی و بین‌المللی، ش 57: 94-113.
-      فوزی، یحیی(1392). «جریان‌شناسی فکری جنبش بیداری اسلامی». مطالعات انقلاب اسلامی، ش 33: 123-140.
-      فیومی، احمد بن محمد(1414 ق). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. قم: دارالهجره.
-      کلهر، مهدی (1366). «آشنایی با بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی 3». یاد، ش 6: ۱۹۰-179.
-      کوشکی، صادق(1393). «درسگفتار جریان‌شناسی احزاب و گروههای سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی». چهارمین دورة آموزشی جریان‌شناسی فرهنگی- سیاسی تاریخ معاصر. قم: مؤسسه ولا منتظر و دفتر پژوهشهای خاص دفتر تبلیغات اسلامی. 4/2/1393.
-      مجتبی‌زاده، علی و محمدعلی لیالی(1393). جریان‌شناسی سیاسی(نگاهی به احزاب، گروهها و جریانهای سیاسی در ایران معاصر. دفتر پنجاهم: پرسش‌وپاسخ دانشجویی. قم: معارف.
-      محمدی، محسن(1395). «جریان‌شناسی علمی تفسیر قرآن در شبهقاره با تمرکز بر مهاجران قرآن‌پژوه ایرانی». جریان‌شناسی دینی معرفتی در عرصة بین‌الملل، ش 13: ۱۹۱-158.
-      مدرسی، علی(1368). «در پیرامون جریان‌شناسی تاریخ». یاد، ش 16: ۹۶-65.
-      مدرسی، علی(1367). «ریشه‌یابی و تحلیل قراردادهای استعماری در ایران(روسیه)». یاد، ش 10: ۵۵-۷۴.
-       مریجی، شمس‌الله(1386). «بازشناسی جریانهای روشنفکری در ایران». علوم سیاسی(دانشگاه باقرالعلوم)، ش 37: ۷۰-45.
-      مصطفوی، حسن(1368). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-      مطهری، مرتضی(1339). «توحید و تکامل». مکتب تشیّع، ش 3: ۱۵۹-138.
-      مطهری، مرتضی(1377). مجموعه آثار. تهران: صدرا، چ هشتم.
-      مظاهری سیف، حمیدرضا(1392). «ما جریان‌شناسی بدون پیشفرض نداریم». مصاحبه پایگاه علمی تحلیلی گذار: Gozaar.ir. 18 اسفند.
-      مظفری، آیت(1385). جریان‌شناسی ایران معاصر. قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی، زمزم هدایت.
-      معادیخواه، عبدالمجید(1365). «آشنایی با بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی 1». یاد، ش ۳-2: ۳۲۸-317.
-      معادیخواه، عبدالمجید(1367/الف). «به عنوان حرف اول». یاد، ش 13: ۱۸-9.
-      معادیخواه، عبدالمجید(1367/ب). «حرف اول: راز جریان‌شناسی در تاریخ». یاد، ش 12: ۱۰-5.
-      معظمی، جمشید(1384). «جریان‌شناسی مقوله روشنفکری در ایران». بازتاب اندیشه، ش 64: ۵۴-52.
-      معین، محمد(1386). فرهنگ معین. تهران: امیرکبیر.
-      ملاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم(1981 م). الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه. بیروت: دار احیاء التراث‏، چ سوم.
-      موسوی‌نیا، سید مهدی و حسین نادری(1395). «جریان‌شناسی غرب‌شناسان در ایران معاصر». ره‌آورد سیاسی، ش 48: ۱۲۳-107.
-      مهدی‌پور، فرشاد(1393). «درسگفتار جریان‌شناسی مطبوعات و سایتهای خبری». چهارمین دورة آموزشی جریان‌شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر. قم: مؤسسه ولا منتظر و دفتر پژوهشهای خاص دفتر تبلیغات اسلامی. 25/2/1393.
-      ناظمی اردکانی، مهدی و رمضان شعبانی سارویی(1392). «طراحی مدل جریان‌شناسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران». پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، ش 8: ۱۱۶-85.
-      ناظمی قره‌باغ، سیدمهدی(1392). «تأملی در باب امکان جریان‌شناسی». پایگاه علمی تحلیلی گذار: Gozaar.ir. دوم بهمن.
-      نراقی، احسان(1353). «مسئلة هویت فرهنگی و ملی در جهان سوم: جریانات جدید فکری در کشورهای اسلامی شمال افریقا». نگین، 30 آذر، ش 115: ۱۶-13.
-      سامانة گنج ایران‌داک: www.ganj.irandoc.ac.ir
-      سامانه نورمگز: www.noormags.ir
-       Ahmadi Hajiklaei, H. (2010). Study of Left Movement in Iran. Tehran: Institute for Islamic Culture and Thought.
-       Amid, H. (2010). Persian Dictionary of Amid. Tehran: The Road to Growth.
-       Andisheh Rasa Website (2013). "What can be Called (Social) Currents?". Article by Rasayeandisheh.ir fa/news/72. October 1st.
-       Anvari, H. (2002). Great Dictionary Sokhan. Tehran: Sokhan.
-       Anvari, H. (2014). Day Dictionary Sokhan. Tehran: Sokhan.
-       Azimi Shoushtari, A.A. & et al. (2016). Studies of Intellectual Currents in Contemporary Iran. Produced by Imam Sadegh Research Institute. Qom: Zamzam Hedayat.
-       Bahmani, M.R. (2013). "Religious Studies (as a Study of Relationship between Religion and Life) from the Perspective of Contemporary Iranian Intellectual Currents and its Application in the Field of Cultural Policy Making”. Journal of Islam and Social Studies, No 2.
-       Baqestan, S. (2017). "Orientalists and theology of clergy in the victory of the Islamic Revolution". Journal of Knowledge, No. 240.
-       Bastani, F.A. (1996). Abjad Culture. Tehran: Islami.
-       Bigdley, A. (2014). "I do not Defend any CurrentsStudies". May 20, 2014, Interview with GOZAAR.ir (Scientific-Analytical Site).
-       Boomer, F.L. (2001). Great Streams in the History of Western Thought: Selection of Great Works in the History of Western European Thought from the Middle Ages to the Present. Translated by Hussein Bashiriyeh. Tehran: Center for Recognition of Islam and Iran.
-       Darabi, A. (2012). Political Current in Contemporary Iran. Tehran: Institute for Islamic Culture and Thought.
-       Dehkhoda, A.A. (1994). Dictionary of Dehkhoda. Tehran: Tehran University Press.
-       Ebrahimipour, Q. (2016). "Studies of Currents of Contemporary Muslim Thought". Journal of Contemporary Thought Studies, No 4.
-       Eskandi, M. (2017). Brief Lectures on the Currents Studies of Deviant Parties and Groups in Iran. Qom: VahdatBakhsh.
-       Fakhr Zare, S.H. (2013). "The Socio-Political Current of the Clergy". Journal of Islam and Social Studies, No 1: 4-25.
-       Fawzi, J. (2013). "The Intellectual Currents of the Islamic Awakening Movement". Journal of Islamic Revolution Studies, No. 33: 123-140.
-       Fiumi, A. ibn M. (1414 AH). Al-Masbah Al-Menir. Qom: Drop in.
-       Forati, A. (2010). Clergy and Modernity: Emphasizing on Political-Intellectual Currents in the Qom Theological Seminary. Qom: Institute of Islamic Science and Culture.
-       Forati, A. (2014). "Currents Studies in Iran is not Bound by Scientific Rules", July 11, 2014, Interview with gozaar.ir (Scientific-Analytical Site).
-       Forouzan, Y. & A. Alishahi (2019). "The Currentology of Political Instability in Iraq Based on David Easton's Theory from Post-Saddam to Post-ISIS". Journal of Political and International Approaches. No. 57: 94-113.
-       Ghamami, S.M.A. (Bita). "Methodology of Currents Studies". Bulletin: Currents studies and Conceptual and Methodological Needs, DideBan website: 11-33.
-       Habibi, R. (2014). "Currents Studies; Identifying Current Thoughts in the Context of Society". February 23, Section 4 Interview with Rasayeandisheh.com.
-       Ibn Fares, A. (1404 AH). Mujam al-Maqqas al-Gheghah. Research by Abdul Salam Mohammed Haron. Qom: School Al-Islam al-Islami.
-       Ibn Manzoor, M. ibn M. (1414 AH). Lesan Al-arab. Beirut: Dar al-Sader.
-       Ibn Sayyide, A. ibn I. (1421 AH). Al-Mohkam and al-Mohat al-Azam. Research by Abdul Hamid Hindawi. Beirut: Dar al-Kutab Al-Elmie.
-       Iisania, R. (2013). "Four Perspectives on Studies of Clerical Currents". Part 1 of Interview with Rasayeandisheh.com. October 1.
-       Jafarian, R. (2011). Iran's Religious-Political Currents and Organizations. Tehran: Science Publication.
-       Johari, I. ibn H. (1956). Al-Sehah. Correction by Ahmed Abdul Ghafour Attar. Beirut: Dar al-Elam.
-       Kalhor, M. (1987). "Introduction to Islamic Revolution History Foundation 3". Yad Magazine, No. 6.
-       Khamenei, S.A. (2012). A 250-year-old Man. Qom: Sahba.
-       Khamenei, S.A. (2019). Hussein's Companions. Tehran: Islamic Revolution Publication.
-       Khawaja Survey, G.R. (2014). "Currents studies Intensifies Boundaries". 13 May 2014, Interview with gozaar.ir (Scientific-Analytical Site).
-       Khorramshad, M.B. & S.E. Sarparast Sadat (2013). "Studies of Political Currents as a Method". Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 5, Issue 2.
-       Khosropanah, A. (2012). Studies of Intellectual Currents of Contemporary Iranian. Qom: Islamic Education.
-       Khosropanah, A. (2013). "Currents Studies is My Fun". Interview with gozaar.ir (Scientific-Analytical Site). January 14.
-       Khosropanah, A. (2014). "A Lecture on the Studies of Intellectual Currents from the Constitution to its Present and Future". Qom: Fourth Course: Currents Studies of Contemporary History, 11/2/1393.
-       Khosropanah, A. (Bita). "Bulletin: Currents Studies and Conceptual and Methodological Needs". DideBan Website.
-       Khosrowpanah, A. (2005). "The Currents Puzzle, an Analysis of Contemporary Iranian Intellectual and Cultural Currents". Interview in Zamaneh Magazine, Fourth Year, No. 37.
-       Kushki, S. (2014). "A Lecture on the Currentologyof Political Parties and Groups before and after the Islamic Revolution". Qom: Fourth Course: Currents Studies of Contemporary History, 4/2/1393.
-       Maadikhah, A. (1365). "Introduction to Islamic Revolution History Foundation 1". Yad Magazine, Nos. 2-3.
-       Maadikhah, A. (1367). "As the First Word". Yad Magazine, No. 13.
-       Maadikhah, A. (1367). "The First Letter: The Secret of Currents Studies in History". Yad Magazine, No. 12.
-       Madrasi, A. (1988). "Rooting and Analysis of Colonial Contracts in Iran (Russia)". Yad Magazine, No. 10.
-       Madrasi, A. (1989). "On the Currentology of History". Yad Magazine, No. 16.
-       Marigi, S. (2007). "Recognizing the Current of Enlightenment in Iran". Journal of Political Science (University of Bagherol Alum), No. 37.
-       Mazaheri Seif, H.R. (2013). "We cannot do Currentology without Assumptions". Interview with gozaar.ir (Scientific-Analytical Site). March 18.
-       Mehdi Pour, F. (2014). "Lectures on Current of Press and News Sites". Qom: Fourth Course: Currents Studies of Contemporary History, 2/25/1393.
-       Moazami, Jamshid (2005). "Currentology of Intellectuals in Iran". Reflection of Andisheh Magazine, No. 64.
-       Mohammadi, M. (2016). "The Scientific Current of Qur'an Interpretation, Focusing on the Immigrants of the Iranian Qur'an". International Journal of Religious-Epistemological Currentology, No. 13.
-       Moin, M. (2007). Dictionary of Moin. Tehran: Amir Kabir.
-       Mojtabaizadeh, A. & M.A. Liyali (2014). Political Currents (A Look at Parties, Groups, and Political Trends in Contemporary Iran - Fifth Bureau). Qom: Maaref.
-       Mostafavi, H. (1989). Investigating the words of the Qur'an. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
-       Motahari, M. (1960). "Monotheism and Evolution". Shia School Magazine, No. 3.
-       Motahhari, M. (1998). Collection. Tehran: Sadra.
-       Mousavi Nia, S.M. & H. Naderi (2016). "Currentology of Westerners in Contemporary Iran". Journal of Political Behavior. No. 48.
-       Mozaffari, A. (2006). Studies of Currents in Contemporary Iranian. Qom: Institute for Islamic Studies, Zamzam Hedayat Publication.
-       Mulla Sadra, Sadr al-Din Muhammad ibn Ibrahim (1981). Al-Hakimit al-Motaalia fi al-Asfar al-Aqali al-Arbaa. Beirut: Daro Al-Ehia Al-Torath.
-       Naraghi, E. (1974). "Cultural and National Identity in the Third World: New Thoughts in the Islamic Countries of North Africa". Negin Magazine, December 30, No. 115.
-       Nazemi Ardakani, M. & R. Shabani Saroui (2013). "Designing a Cultural Currents Studies Model in the Islamic Republic of Iran". Journal of Cultural Preservation of the Islamic Revolution, No. 8.
-       Nazemi Gharabagh, S.M. (2013). "A Reflection on the Possibility of Currents Studies". Note on the Site Gozaar.ir. 2 February.
-       Oliaii, A. (2019). "Theory of Globalization and Cultural Flow in the International Arena". Journal of the Language and Culture of Nations, Second Year, No. 3.
-       Parsania, H. (1998). Hadithe Peimane. Qom: Maaref.
-       Parsania, H. (2004). Science and Philosophy. Tehran: Institute for Islamic Culture and Thought.
-       Peiqami, A. (2014). "A Lecture on the Studies of Economic Currents (in Iran); before and after the Islamic Revolution". Qom: Fourth Course: Currents Studies of Contemporary History, 18/2/1393.
-       Piroozmand, A.R. (2014). "The Sensitive Map of Currents Studies is Pattern Design". May 27, Interview with gozaar.ir (Scientific-Analytical Site).
-       Ragheb Esfahani, H. ibn M. (1412 AH). Mofradat Alfaz al-Quran. Beirut: Dar al-Qalam.
-       Russell, B. & N. Daryabandari (1975). "Thoughts in the Nineteenth Century (Chapter in the History of Western Philosophy)". Negin Magazine, No. 126: 60-62.
-       Sadeghian, I. (2016). Intellectual Currents in the Islamic Republic of Iran. Tehran: National Information and Security University.
-       Sadri Afshar, G. (2010). Persian Encyclopedia: Vocabulary and Declaration. Tehran: Contemporary Culture.
-       Salawati, Mahmoud (1986). Currentology in Nahj al-Balagha: 1. Mareqi or Foreign Thought. Qom: Islamic Science Publishing.
-       Salehi, S.A. (2003). "Intellectual - Cultural Currentology in Iran". Ethics Journal, Issue 12: 134-140.
-       Sha'bani Saro'i, R. (2007). How to do Political Analysis. Qom: Etedal.
-       Sha'bani Saro'i, R. (2010). Iranian Political and Cultural Current. Qom: Etedal.
-       Shahbazi, A. (2002). "Constitutional Movement Currentology". Reflection of Thought Journal, No. 29.
-       Shakuri, A. (1991). "The Rijal Section: Famous People of Cultural-Political Currents in Contemporary Iranian History (Isa Sadiq)". Yad Magazine, No. 24: 107-132.
-       Shakuri, A. (1992). The Currentology of Historiography in Contemporary Iran. Qom: Foundation of the History of the Islamic Revolution of Iran.
-       Shakuri, Abolfazl (1990). "The Rijal Section: An Introduction to the Rijal's Chronology in Contemporary Iranian History". Yad Magazine, No. 18.
-       Sobhani, M.T. (2007). "An Introduction to the Currentology of Religious Social Thought in Contemporary Iran 2". Journal of Critique and Opinion, Nos. 45-46.
-       Sobhani, M.T. (2013). "An Introduction to the Currentology of Religious Social Thought in Contemporary Iran 1". Journal of Critique and Opinion, Nos. 43-44.
-       Suzanchi, H. (2010). The Meaning, Possibilities and Strategies for Realizing Religious Science. Tehran: Institute for Cultural and Social Studies.
-       Suzanchi, H. (2013). "I Have No Opinion on Currents Studies".
-       Taheri, Q.A. (2002). "Investigating and Analyzing the Contemporary Currents of Writing Stories (1332-42)". Journal of Research in Persian Language and Literature, No. 1.
-       Taheri, S.S. (1987). "Theoretical Issues Section: Studies of Historical Currents in the Holy Quran 1". Yad Magazine, Summer, No. 7.
-       Taheri, S.S. (1987). "Theoretical Issues Section: Studies of Historical Currents in the Holy Quran 2". Yad Magazine, Fall, No. 8.
-       Taheri, S.S. (1987). "Theoretical Issues Section: Studies of Historical Currents in the Holy Quran 3". Yad Magazine, Winter, No 9.
-       Taleghani, Seyed Ali (2003). "Terminology of Cultural Current". Journal Howzeh, No. 119.
-       www.ganj.irandoc.ac.ir
-       www.noormags.ir
-       Zamakhshari, M. bin O. (2007). Moqademato Al-Adab. Tehran: Institute of Islamic Studies, University of Tehran.