شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارندۀ مؤثر برکرسی‌های نظریه‌پردازی بر اساس دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف این تحقیق، واکاوی عوامل بازدارندۀ مؤثر بر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرۀ علمی به عنوان یکی از راهکارهای ساختاری آموزش عالی کشور در حوزۀ علوم انسانی و دینی برای تولید علم در دانشگاهها و اولویت‌بندی آنها بر اساس دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بوده است. روش: روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و جامعۀ آماری شامل کل اعضای هیئت علمی بود که 120 نفر ازآنان به شیوۀ تصادفی ساده به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامۀ محقق‌ساخته با پایایی 89/0 بر مبنای مقیاس درجه‌بندی 5 سطحی لیکرت جمع‌آوری شد. یافته‌ها: به ترتیب عوامل فرهنگی، عوامل مربوط به سیاستگذاری نظام نظریه‌پردازی، ساختاری- اداری، نحوۀ ارائۀ خدمات پژوهشی و عوامل انگیزشی در نظریه‌پردازی نقش بازدارندگی دارند وتفاوت میزان شدت بازدارندگی عوامل مختلف مورد مطالعه، با اطمینان 99/0 معنادار است. از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، عوامل فرهنگی مهم‌ترین، عدم حمایت سازمان‌یافته از نظریات ارائه‌شده مؤثرترین و عدم شناخت نخبگان از اهداف و ساختار کرسی‌های نظریه‌پردازی کم‌اثرترین بازدارنده‌ها در مقابل نظریه‌پردازی شناخته شدند.نتیجه‌گیری: مهم‌ترین چالش پیش روی نظریه‌پردازی در دانشگاهها، فرهنگ‌سازی، ایجاد و نهادینه کردن روحیۀ تحقیق، تعاون، همکاری و تسهیم دانش و فعالیتهای تیمی به عنوان برایندی نرم، پیچیده و طولانی است.

کلیدواژه‌ها