دانشگاه حکمت‌بنیان نهاد مبنایی پیشرفت متعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: این مقاله در پاسخ به این پرسش اساسی شکل گرفته که برای رسیدن به دانشگاه آرمانی و طراحی و تحقق پیشرفت متعالی از کجا و چگونه باید شروع کرد. در این خصوص با تبیین نگاه و معماری فکری برخی از متفکران به ویژه در مورد آرمان‌شهر، با استفاده از تحلیل فلسفی، بررسی تطبیقی و مطالعات کتابخانه‌ای، چرایی دانشگاه حکمت‌بنیان، تبیین و چیستی آن تشریح شده است. بیکن و فارابی از مهم‌ترین متفکرانی‌اند که نگاه آنان در ترسیم آرمان‌شهر بررسی شد. با تطبیق معماری و نوع نگرش این متفکران با معماری فکری و نگرش اقتباس شده از متون اسلامی و نظر علمای اسلامی، با نوعی کمبود در معماری فکری آنها مواجه می‌شویم. در این نوشتار به اختصار، نوع نگرش این متفکران، نقد و معماری دیگری با تکیه بر آرای آیت‌الله شاه‌آبادی و امام خمینی تبیین شده است. روش: از آنجا که این پژوهش با مطالعۀ اسناد، مدارک، مقالات و کتابهای مختلف شکل گرفته، بنابر این، از نوع توصیفی است. ‌یافته‌ها: لازمۀ نهادینه شدن این معماری در سراسر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحول در نهاد دانشگاه است. لذا دانشگاه حکمت‌بنیان، که مأموریت اصلی آن، تربیت انسانهای حکیم، توسط مراکز حکمت‌بنیان و در جهت خلق، نشر و تعالی فرهنگ علم و فنّاوری و در نهایت، توسعۀ حکمت است، در قلب این الگو جای می‌گیرد. نتیجه‌گیری: در این مقاله با طرح الگوی توسعۀ حکمت، الگوی کلان ستادی، صفی و محتوایی دانشگاه حکمت‌بنیان به عنوان مبنایی برای پیشرفت متعالی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها