آسیب‌شناسی مقالات فصلنامۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی؛ با تأکید بر اطلاعات صفحه اول مقالات (1394 الی 1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

3 دانش‌آموخته دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، مدرس گروه معارف دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با بررسی مقالات فصلنامۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، به این دو پرسش پاسخ داده است که مقالات منتشرشده در این فصلنامه دارای چه نقاط ضعفی بوده و دوم اینکه، این مقالات تا چه میزان توانسته‌اند سیاستهای نشریه را تأمین کنند. روش‌: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش ترکیبی تدوین‌ شده که در این شیوه با استفاده از دو روش تحلیل کمّی و کیفی به تبیین داده‌ها اقدام شده است. یافتهها: بررسی مقالات فصلنامه بیانگر آن است که در بخش آسیب‌شناسی عناوین از بین 159 عنوان مقاله منتشرشده بین سالهای 1394 تا 1398، 66/5 درصد مقالات دارای تشابه عنوانی، 47/14 درصد مقالات دارای آسیب طولانی بودن عنوان، 18/8 درصد نامفهومی عنوان و 57/12 درصد مقالات باسیاستها و اهداف نشریه همخوانی نداشته‌اند. در بخش چکیده 04/27 درصد چکیده‌ها ضعف در بیان هدف، 95/11 درصد ضعف در بیان روش، 06/10 درصد ضعف در بیان یافته‌ها و 92/6 درصد چکیده‌ها در بیان نتیجه‌گیری نقص داشتند. همچنین از 488 کلیدواژه، 256 مورد معادل 41/34 درصد، دارای آسیب بود. نتیجهگیری: آنکه صرف‌نظر از آسیبها و ضعفهایی که در مقالات منتشرشده در فصلنامۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی وجود داشت، مقالات مورد بررسی توانسته‌اند انتظارات نشریه را برآورده سازند؛ به طوری که 5/80 درصد مقالات با سیاستهای و اهداف کلان نشریه همخوانی داشت و به ‌طور میانگین در بخشهای مختلف کمتر از 15 درصد آسیب‌دیده می‌شود که جا دارد در شماره‌های آتی این نقیصه‌ها اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها


-     اصغری جعفرآبادی، محمد و اکبر سلطانی، سیده مومنه محمدی(1392)، سری آمار: تحلیل جداول توافقی1 (آزمون خی دو)، مجله دیابت و متابولیسم ایران، آذر-دی، دوره13(شماره 2)101-83.
-     ایمان‌پور محمدتقی و محمدرضا ناظری(1395). «آسیب‌شناسی عنوانگزینی در پژوهشهای دانشگاهی: مطالعه موردی پایان‌نامه‌های رشتۀ تاریخ، تاریخنگری و تاریخ‌نگاری». دورۀ جدید،ش 17(پیاپی 102).
-     بازرگان، عباس(1395). مقدمه بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. [بی‌جا]: دیدار، چ ششم.
-     حسنی، محمدحسین(1389). «درآمدیبهروششناسیتلفیقیدرپژوهشهایمیان‌رشته‌ایعلوماجتماعی». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورۀ دوم، ش 4: 153-137.
-     حکیم‌زاده، فرزاد، جمال عبدالملکی(1390). پروپوزال نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبی. جامعه‌شناسان.
-     رحمانی‌زاده دهکردی، حمیدرضا و شهیندخت پاکزاد(1394). «آسیب‌شناسی مقالات پژوهشی، بررسی موردی: مقالات علوم سیاسی». پژوهش در نظامهای آموزشی، دورۀ نهم، ش 30.
-     عسکری، صادق(1389). «نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی». زبان و ادبیات عربی، ش 2.
-     کرسول، جان دبلیو(1395). طرح پژوهش رویکردهای کمّی، کیفی، ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای توس. جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چ سوم.
-     کرسول، جان، ویکی پلانو کلارک،(1394). روشهای پژوهش ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش و جاوید سرایی. آییژ، چ دوم.
-     محمدپور، احمد؛ رسول صادقی و مهدی رضایی(1389). روشهای تحقیق ترکیبی به عنوان سومین جنبش روش‌شناختی: مبانی نظری و اصول عملی. جامعهشناسی کاربردی، سال بیست و یکم، ش 2(پیاپی 38): 77-100.
-     محمدی، رضا و محمدجواد هراتی(1398). «آسیب‌شناسی موضوعات فصلنامههای مرتبط با انقلاب اسلامی ایران». دورۀ نهم، ش 33(پیاپی 33): 199-217.
-     مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی http://ksiu.nahad.ir/
 
-       Asghari Jafarabadi, Mohammad and Akbar Soltani, Seyedeh Momeneh Mohammadi (2013), Statistics Series: Analysis of Consensus Tables 1 (Chi-square Test), Iranian Journal of Diabetes and Metabolism, December-December, Volume 13 (Number 2) 101-83.
-       Askari, Sadegh (2010). “A Critique on the Choice of Subject and Title of Article in Scientific-Research Journals of Arabic Language and Literature”. Arabic Language and Literature, No. 2.
-       Bazargan, Abbas (2016). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods, Common Approaches in Behavioral Sciences. Didar Publishing, Sixth Edition.
-       Cresswell, John, WikiPlan Clark, (2015). Combined Research Methods. translated by Alireza Kiamanesh, Javid Sarai, Ayizh Publishing, Second Edition.
-       Creswell, John W. (2016). Research Project Quantitative, Qualitative, Combined Approaches. Translated by Alireza Kiamanesh and Maryam Danae Toos, Allameh Tabatabai University Jihad, Third Edition.
-       Hakimzadeh, Farzad, Jamal Abdolmaleki (2011). Proposal Writing in Qualitative and Combined Studies, Sociologists Publications.
-       Hassani, Mohammad Hossein (2010). “Introduction to Integrated Methodology in Interdisciplinary Research in Social Sciences”. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 2, No. 4: 137-153.
-       Imanpour Mohammad Taghi & Mohammad Reza Nazeri (2016). “The pathology of "title selection" in academic research: a case study of dissertations in the field of history, historiography and historiography”. No. 17 (102 consecutive).
-       Mohammadi, Reza & Mohammad Javad Herati (2019). “Pathology of the Quarterly Journal of the Islamic Revolution of Iran”. Vol. 9, No. 33 (Serial Issue 33): 199-217.
-       Mohammadpour, Ahmad; Rasoul Sadeghi & Mehdi Rezaei (2010). “Combined Research Methods as the Third Methodological Movement: Theoretical Foundations and Practical Principles”. Applied Sociology, Year 21, No 2 (38): 77-100.
-       Rahmanizadeh Dehkordi, Hamidreza & Shahin Dokht Pakzad (2015). “Pathology of research articles, case study; Political Science Articles”. Research in Educational Systems, Vol. 9, No. 30.
-       The Knowledge Studies in the Islamic University http://ksiu.nahad.ir/