شناسایی کدهای اخلاقی گردشگری پایدار و ارائه الگو برای پیاده‌سازی آن (مورد مطالعه: استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان، ایران

2 دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دکتری مدیریت رسانه، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی کدهای اخلاقی گردشگری پایدار و ارائه الگو برای پیاده‌سازی آن انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، کیفی از نوع نظریه داده‌بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان گردشگری استان بوشهر بود که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری نظری و ابزار مصاحبه، مصاحبه‌های عمیق با ۲۰ نفر از کارشناسان گردشگری انجام شده است. داده‌های پژوهش به روش استروس و کوربن، تجزیه و تحلیل شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌ها ذیل عناوین شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدها تعیین شد. یافته‌ها: در مرحله اول، 770 کد اولیه به دست آمد. در کدگذاری انتخابی این مفاهیم به 552 طبقه تبدیل و در نهایت 70 مقوله اصلی استخراج شد که هر کدام ذیل مقوله‌های الگوی نظام‌مند(شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدها) جای گرفتند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، برای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار در استان بوشهر، رعایت کدهای اخلاقی گردشگری الزامی است و این مدل استخراج شده از این پژوهش می‌تواند عصایی در دست، دست‌اندرکاران این صنعت باشد.

کلیدواژه‌ها


-      استراوس، انسلم و جولیت کوربین(1396). مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نی، چ ششم.
-      استراوس، انسلم و جولیت کوربین(1385). اصول و روش تحقیق کیفی. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-      حریری، نجلا(1385). اصول و روشهای پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات. وبسایت سازمان جهانی گردشگری ملل متحد(آخرین تاریخ بازنگری: ۳ تیر 1393).
 
-      Ahmed, Z.U.‌; F.B. Krohn & V.L. Heller (1994). "International tourism ethics as a way to world understanding". The Journal of Tourism Studies,5 (2): 36–44.
-      Corbin, J. & A. Strauss (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousands Oaks, CA: Sage Publications.
-      Creswel, J.W. (1998). Research Design: Quantitative, Qualitative and Mixed Methods, Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
-      hariri ,nadjla (2006) “ principles and methods of qualitative research”; Tehran; Islamic Azad University
-      Hariri, N. (2006). Fundementals of Qualitative Research: Islamic Azad University. Science & Research Branch.
-      Harris, R. & L. Jago (2001). "Professional accreditation in the Australian tourism industry: An uncertain future". Tourism Management,22: 383–390.
-      Hultsman, J. (1995). "Just tourism: An ethical framework". Annals of Tourism Research, 22(3): 553–567.
-      Karwacki, J. & C. Boyd (1995). "Ethics and ecotourism". A European Review, 4: 225–232.
-      Krohn, B.; B. Franklin & Z.U. Ahmed (1991). "The need for developing an ethical code for the marketing of international tourism services". Journal of Professional Services Marketing, 8(1): 189–200.
-      Lincoln, Y.S. & E. Guba (2007). The sage handbook of qualitative research. Thousands Oaks, CA: Sage.
-      Lincoln, Y.S. & E. Guba (l985). Naturalistic inquiry. Beverly Hils, CA:Sag.
-      Payne, D. & F. Dimanche (1996). "Towards a code of conduct for the tourism industry: An ethics model". Journal of Business Ethics, 15: 997–1007.
-      Rao. S . & C. Perry (2003). "Convergent interviewing to build a theory inunder-researched areas: principles and anexample investigation of Internet usage ininter-firm relationships". Qualitative MarkeResearch: An International Journal, Vol. 6, No. 4: 236-247.
-      Ross, G.F. (2003). "Workstress response perceptions among potential employees: The influence of ethics and trust". Tourism Review,58(1): 25–33.
-      Sharpley, R. (1996). Tourism and Leisure in the Countryside (2nd edn). Huntington:ELM.
-      Strauss, A. & J. Corbin (2006). Fundementals of Qualitative research. ranslated by B. Mohammadi: Institute for Humanities and Cultural studies.
-      Strauss, A. & J. Corbin (2017). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Translated by A. Afshar. Sixth ed. Ney Publications.
-      Strauss, Anselm L (2006) “ Basics of qualitative research” translated by boyook mohammadi ,Tehran; human sciences and cultural studies research school
-      Strauss, Anselm L (2017) “ Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques” translated by ebrahim afshar,6nd ed; Tehran: ney pub.
-      Tribe, John (2009). Philosophical Issues in Tourism. Channel View Publications, London
-      UNEP (1995). "Environmental code of conduct for tourism". Technical Report, No. 29. Paris: United Nations.
-      United Nations World Tourism Organization website (Accessed: 24 June 2014)
-      Victor, B. & J. Cullen (1988). "Theorganisational bases of ethical work climates". Administrative Science Quarterly, 33: 101–125.
-      WTO (2002). Voluntary Initiatives for Sustainable Tourism. Madrid: World Tourism Organisation.