پیش بینی معنای زندگی بر اساس هوش اخلاقی و دینداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی تربیتی و استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان، ایران.

3 دکتری سنجش و اندازه‌گیری(روان‌سنجی) و استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، پیش‌بینی معنای زندگی بر اساس هوش اخلاقی و دینداری در بین دانشجویان پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1397 بود. روش: جامعۀ آماری در این پژوهش، کلیۀ دانشجویان پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان بودند که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و حجم نمونه نیز 300 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه معنای زندگی استگر، پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل و پرسشنامه دینداری گلاک و استارک بود. یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین معنای زندگی با هوش اخلاقی(36/0) و دینداری(19/0) رابطه وجود دارد. همچنین هوش اخلاقی و دینداری در مجموع 3/15 درصد از تغییرات مربوط به معنای زندگی را پیش‌بینی می‌کنند. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش معنای زندگی در افراد، به خصوص دانشجویان، زمینه ارتقای هوش اخلاقی و دینداری آنان فراهم شود تا از مشکلات روان‌شناختی احتمالی در آینده پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها


-      آذربایجانی، م. و س.م. موسوی اصل(1385). درآمدی بر روان‌شناسی دین. تهران: سمت.
-      آقابابایی، ن.؛ ف. سهرابی، ح. اسکندری، ا. برجعلی و ن. فرخی(1397). «پیش‌بینی آسایش درونی بر اساس نگرش به دین با واسطه‌گری امید و معنای زندگی». مطالعات اسلام و روانشناسی، ش12(22): 109-134.
-      افلاک‌سیر، ع. و پ. کلمن(۱۳۸۸). «ادراک معنای زندگی و رابطه آن با سلامت روان و دینداری در بین گروهی از دانشجویان و معلمان ایرانی». همایش ملی معناداری زندگی. اصفهان: اداره کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان. https://www.civilica.com/Paper-MANADARI01-MANADARI01_004.html
-      چراغی، م. و ح. مولوی(1385). «رابطۀ بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان». پژوهشهای تربیتی و روان‌شناختی، ش 2(6): 1-22.
-      حسینی مروست، س.ح.؛ ی. فرشچی تبریزی و ش. دهبان(1395). «بررسی ارتباط بین هوش معنوی، معنای زندگی و تاب آوری در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز». سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری.تهران: موسسه آموزش عالی نیکان،
 https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO03-PSYCHO03_117.html
-      ذوقی پایدار، م.؛ ز. محمودی و ص. نبی‌زاده(1396). «پیش‌بینی جهت‌گیری مذهبی بر اساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانشجویان». مطالعات اسلام و روانشناسی، ش 11(21): 131-135.
-      ربانی، ر. و س.ص. بهشتی(1390). «بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی». مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده فردوسی مشهد، ش 8(1): 79-102.
-      سراج‌زاده، س.ح. و ف. رحیمی(1392). «رابطۀ دیند‌اری با معنای زندگی در یک جمعیت دانشجویی». راهبرد فرهنگ، ش 6(24): 7-30.
-      سراج‌زاده، س.ح.؛ ف. جواهری و س. ولایتی خواجه(1392). «آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه‌ای از دانشجویان». جامعهشناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، ش 24(49): 55-77.
-      شایان‌فر، ش. و ا. قلعه(1398). «مؤلفه‌های مابعدالطبیعی معنای زندگی به روایت آروین یالوم».پژوهشهای هستیشناختی، ش 8(15): 67-94.
-      شرفی، م.(1388). «فلسفۀ معنای زندگی از منظر اسلام». نشریه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ش 39(3): 143-170.
-      عباسی، و.(1381). «نظریه جامعه‌شناسی دین(رویکردی انتقادی به دیدگاه دورکیم در باب خاستگاه دین)». مجله معرفت.
-      عرب‌زاده، م.؛ ق. نعیمی و ف. پیرساقی(1396). «پیش‌بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی». رویش روانشناسی، ش 6(18): 25-44.
-      علی‌زمانی، ا.ع. و م. غفوریان(1389). «مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه جان کاتینگهام». نشریه فلسفۀ تحلیلی (جستارهای فلسفی-پژوهشهای فلسفی)، ش 6(17): 7-32.
-      قربانی، ه.(1388). «معنای زندگی از دیدگاه فرانکل». تأملات فلسفی دانشگاه تهران، ش 1(3): 35-57.
-      گلی‌پور، ص.؛ س. حقیقت و د. معنوی‌پور(1393). «رابطۀ هوش معنوی و هوش اخلاقی با معنای زندگی در داوطلبین واکنش اضطراری». شفای خاتم، ش 2(4): 20-29.
-      مجدآبادی، ز.(1396). «پرسشنامه معنای زندگی». روانشناسی تحولی(روانشناسان ایرانی). ش 13(51): 331-333.
-      محمدی، ح. و م. مزیدی(1393). «ﻧﻘﺶ دﯾﻨﺪاری در ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن». فرهنگ در دانشگاه اسلامی، ش 4(4): 605-620.
-      مختاری‌پور، م. و س.ع. سیادت(1388). «بررسی مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین علیهم‌السلام». مطالعات اسلام و روان شناسی، ش 3(4): 97-118.
-      یعقوبی، د.(1395). «بررسی رابطۀ بین میزان دینداری و سبک زندگی(مورد مطالعه زنان شهر اهواز)». جامعهشناسی نهادهای اجتماعی، ش 3(7): 205-240.
 
-      Abbasi, V. (2002). The Sociological Theory of Religion (A Critical Approach to Durkheim's View of the Origin of Religion), Knowledge.
-      Aflakseir, A., Colman, P. (2009). Understanding the meaning of life and its relationship with mental health and religiosity among a group of Iranian students and teachers, National Conference on the Meaning of Life, Isfahan, Isfahan University of Cultural Affairs, https://www.civilica.com/Paper-MANADARI01-MANADARI01_004.html
-      Aghababaei, N., Sohrabi, F., Skandari, H., Borjali, A., Farokhi, N. (2018). The Prediction of Inner Comfort Based on the Attitude to Religion with the Mediation of Hope and the Meaning of Life. Journal of Studies in Islam and Psychology, 12(22), P 109 – 134.
-      Alizamani, A. A., Ghaforiyan, M. (2010). Constituents of Meaningful Life According to J. Cottingham, Philosophical Investigations, 6(17), P 7-32.
-      Arabzadeh, M., Naiemi, Gh., Pirsaghi, F. (2017). Prediction of Life Satisfaction in Students based on Islamic lifestyle and spiritual intelligence, Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal, 6(18), P 25-44.
-      Azarbayejani, M., Mousavi Asl. M. (2006). Introduction to Social Psychology of Religion. Tehran: SAMT Organization.
-      Chamberlain, K., Zika, Sh. (1988). Religiosity, Life Meaning and Wellbeing: Some Relationships in a Sample of Women, Journal for the Scientific Study of Religion. 27(3), P 411-420.
-      Cheraghi, M., Molavi, H. (2006). The relationship between different dimensions of religiosity and general health in students of Isfahan University, Journal of Educational and Psychological Research, 2(6), P 1-22.
-      F. Steger, M., R. Mann, J., Michels, Ph., C. Cooper, T. (2009). Meaning in life, anxiety, depression, and general health among smoking cessation patients, Journal of Psychosomatic Research. 67, P 353-358.
-      Golipour, S., Haghighat, S., Manavipour, D. (2015). The Relationship between Spiritual and Moral Intelligence with the Meaning of Life among the Volunteers of the Emergent Reaction, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2(4), P 20-29.
-      Hedayati, M., Khazaei, M. (2013). An Investigation of the relationship between depression, meaning in life and adult hope, 4th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance WCPCG-2013. 114, P 598-601.
-      Hoseini, M., H. Elias, S. Eric Krauss, S. Aishah (2010). “A Review Study on Spiritual Intelligence, Adolescence and Spiritual Intelligence, Factors that May Contribute to Individual Differences in Spiritual Intelligence and the Related Theories”. Journal of Social Sciences. 6(3): 429-438.
-      Lennick, D. & F. Kiel (2005). Moral Intelligence. USA: Wharton school publishing.
-      Majdabadi, Z. (2017). The Meaning in Life Questionnaire (MLQ), Developmental Pscychology, 13(51), P 331-333.
-      Martos, T., Konkolÿ Thege, B., F. Steger, M. (2010). It’s not only what you hold, it’s how you hold it: Dimensions of religiosity and meaning in life, Personality and Individual Differences. 49, P 863-868.
-      Marvest, S. H., Farshchi Tabrizi, Y., Dehban, Sh. (2016). Investigating the relationship between spiritual intelligence, meaning of life and resilience in male and female students of Shiraz University, 3rd International Conference on Recent Innovation in Psychology, Counseling and Behavioral Sciences, Tehran, Nikan Higher Education Institute, https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO03-PSYCHO03_117.html
-      Mohammadi, H., Mazidi, M. (2015). The role of religiosity in predicting students' cognitive emotion regulation strategies, Iranian Journal of Culture in the Islamic University, 4(4), P 605-620.
-      Mokhtaripour, M., Siadat, S. A. (2009). A Comparative Analysis between the Dimensions of Moral Intelligence in the view of Scholars and Quran and Imams, Studies in Islam and Psychology, 3(4), P 97-118.
-      Qorbani, H. (2009). The meaning of life in Viktor Frankl's view, Quarterly Journal of Philosophical Meditations, 1(3), P 35-57.
-      Rabbani, R., Beheshti, S. S. (2011). An empirical study of the relationship between religiosity and life satisfaction, Journal of Social Sciences Ferdowsi University of Mashhad, 8(1), P 79-102.
-      Serajzadeh, S. H., Javaheri, F., Velayati Khajeh, S. (2013). Religion and Health: An Examination of the Effect of Religiosity on Health in a Sample of University Students, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 24(49), P 55-77.
-      Serajzadeh, S. H., Rahimi, F. (2014). Empirical Study of Relationship between Religiosity and Meaningfulness of Life in a Student Community, Strategy for Culture, 6(24), P 7-30.
-      Sharifi, M. (2009). Philosophy of Life Meaning in the Point of Islamic View, Journal of Psychology and Education, 39(3), P 143-170.
-      Shayanfar, Sh., Qaleh, E. (2019). The Metaphysical Components of the Meaning of Life in Irvin D. Yalom`s View, Ontological Researches, 8(15), P 67-94.
-      Tiliouine, H., Belgoumidi, A. (2009). An Exploratory Study of Religiosity, Meaning in Life and Subjective Wellbeing in Muslim Students from Algeria, The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS). 4, P 109-127.
-      Vaughan, F. (2002). What is Spiritual Intelligence?, Journal of Humanistic Psychology. 42, P 16-33.
-      Vehling, S., Lehmann, C., Oechsle, K., Bokemeyer, C., Krüll, A., Koch, U., Mehnert, A. (2011). Global meaning and meaning-related life attitudes: exploring their role in predicting depression, anxiety, and demoralization in cancer patients , Support Care Cancer. 19, P 513-520.
-      Yaqoubidoust, M. (2016). The Relationship between Religiosity and Lifestyle: The Case Study of Women in Ahwaz City, Journal of Sociology of Social Institutions, 3(7), P 205-240.
-      Yung-Jong, Sh., Chang, F., Shih-Kuang, Ch., I-Mei, L. (2015). Religion and Health: Anxiety, Religiosity, Meaning of Life and Mental HealthJournal of Religion and Health. 54, P 35-45.
-      Zoqipaydar, M., Mhamodi, Z., Nabizadeh, S. (2017). The Prediction of Religious Orientation Based on the Spiritual Intelligence and Moral Intelligence among the Students, Semi-annual Journal of Studies in Islam and Psychology, 11(21), P 131-135.