مهندسی فرهنگی نهادینه کردن موضوعات دینی در جامعه با رویکرد قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، یافتن راه حل مناسب قرآنی برای نهادینه کردن موضوعات دینی در جامعه و دانشگاه بوده است؛ زیرا تنها هنگامی می‌توان توقع اجرایی شدن احکام اسلامی و حکومتی را داشت که به صورت یک عادت درآمده یا در اصطلاح «نهادینه» شده باشند. روش: روش تحقیق حاضر، توصیفی اسنادی با تحلیل و بررسی روشهای ارائه شده در قرآن و ابزار گردآوری داده‌ها، مطالعۀ کتابخانه‌ای با استفاده از نرم‌افزارهای لازم و مراجعه به تفاسیر قرآن بوده است. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که راه حل مناسب این موضوع را در گرو استفاده از سه بُعدِ «فضاسازی» با تکیه بر اصل اعتقاد به روز باز پسین و اصل برابری، «فرهنگ‌سازی» با تکیه بر خانواده و نهاد آموزش و پرورش و «استفاده از ابزار» با تکیه بر اصل تبلیغات انسانی و ابزاری و آموزش است. نتیجهگیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌هد که تنها با به کارگیری توأمان سه بُعد فضاسازی، فرهنگ‌سازی و استفاده از ابزار، می‌توان به هدف مورد نظر دست یافت. 

کلیدواژه‌ها