واکاوی نقّادانۀ مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی:‌ به سوی بسترسازی الگوی هنجاریِ بومی- اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی و واکاوی چالش مفهومی،‌ نقد تعریف، نقد پیش‌فرض‌ها و گزاره‌های نظری مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی بوده و سعی کرد با ارائۀ تعریف و چارچوبی بومی- اسلامی، زمینه‌ای را برای سامان‌بخشی به این مفهوم، حداقل در جامعۀ دانشگاهی ایران،‌ فراهم کند. روش: در این پژوهش ضمن بهره‌گیری از روش مصاحبۀ مکتوب و مطالعۀ اسنادی، از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. یافته‌ها: بر مفهوم «سرمایۀ روان‌شناختی» که در میان دانشمندان سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی به شدت فراگیر شده و غایتش شناخت مؤلفه‌های اصلی و اهرمی روان‌شناختی اثرگذار بر مزیت رقابتی پایدار و موفقیت سازمانی است، میان صاحب‌نظران این حیطه، اجماع کاملی وجود ندارد و نوعی پراکندگی در برداشت از مفهوم آن مشاهده می‌شود. نتیجه‌گیری:‌ با لحاظ نکات زمینه‌ای و فرهنگی و با استمداد از آموزه‌های بومی- اسلامی،‌ به جای سازۀ متعارف سرمایۀ روان‌شناختی،‌ چارچوبی اولیه معرفی می‌شود که به نظر نویسندگان می‌بایست زمینه‌ساز پژوهشهای آتی سرمایۀ روان‌شناختی در کشور باشد که می‌تواند اندیشه و عمل مدیران و کارکنان بخش دولتی و خصوصی ایران را در بهبود عملکرد و تعالی سازمانی ارتقا بخشد.

کلیدواژه‌ها