شناسایی قابلیتهای مورد نیاز دانشگاهها برای کمک به تحقق اهداف گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت آموزش عالی، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان. تهران، ایران/ نشانی: شیراز؛ میانرود، اتوبوسرانی، خیابان گل مروارید، کوچه 8/ نمابر: 32281090/ Email ;bagherikerachi@gmail.com.

چکیده

هدف: هدف این مقاله شناسایی قابلیتهای مورد نیاز دانشگاهها برای کمک به تحقق اهداف گام دوم انقلاب بود. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد؛ زیرا داده‌های کیفی تصویری طبیعی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر نسبت به داده‌های کمّی و عددی ترسیم می‌کنند. در این پژوهش، 29 نفر از متخصصان به عنوان مصاحبه‌شونده انتخاب شدند. فرایند نمونه‌گیری تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت. ابزار پژوهش، مصاحبۀ نیم‌ساختاریافته بود. برای اطمینان از اعتبار داده‌ها، از روشهای مختلفی مانند بررسی مستمر داده‌ها، تحلیل همزمان با گردآوری داده‌ها، بازخورد به مصاحبه‌شوندگان، تخصیص زمان لازم و بازنگری ناظری استفاده شد. یافته‌ها: قابلیتهای مورد نیاز دانشگاهها برای کمک به تحقق اهداف گام دوم انقلاب عبارتند از: تجلی‌بخش فرهنگ اسلامی، دانش‌بنیان و یادگیرنده، ارائه‌دهندۀ راه حل، نوآور، نیروی انسانی توانمند شده، تعامل و شراکت سازنده، برخوردار از فنّاوری پیشرفته، پیشتاز در مرزهای دانش و فنّاوری؛ تربیت دانش‌آموختگان با صلاحیت. نتیجه‌گیری: دانشگاهها برای کمک به تحقق اهداف گام دوم انقلاب، باید خود را به این قابلیتها مجهز کنند.

کلیدواژه‌ها


-       بیانیۀ گام دوم انقلاب.
 
-       امیدی‌کیا، کامران؛ اصغر مشکبی، سید حمید خداداد حسینی و شهریار عزیزی(1391). «شناخت قابلیتهای سازمانی جایگاه برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد». اندیشۀ مدیریت راهبردی، ش 6: 72-35.
 
-       دانایی‌فرد، حسن؛ فاطمه برزگر و ‌هانیه احمدی(1394). «سازوکارهای ارتقای قابلیتهای سازمانی در بخش دولتی». مدیریت سازمانهای دولتی، سال سوم، ش 11: 96-83.
 
-       شاه‌حسینی، محمدعلی؛ محمد‌هادی رنجبر و مسعود کیماسی(1395). «شناسایی و ترکیب قابلیتهای سازمانی در موفقیت رقابتی صنعت نوشیدنی». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ش 15(1): 51-67.
 
-       فاضلی، محمد(1396). «دانشگاهی متعهد به جامعه». سیاستگذاری آموزش عالی، ش 2.
 
-       فراستخواه، مقصود(1382). بررسی افزایش دسترسی به آموزش عالی. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 
-       کاپلان و نورتون(1384). نقشۀ استراتژی: تبدیل دارایی‌های مشهود به پیامدهای مشهود. ترجمۀ حسین اکبری و همکاران. تهران: آریانا.
 
-        Audretsch, D.B. & R. Caiazza (2015). “Technology transfer and entrepreneurship: cross-national analysis”. The Journal of Technology Transfer, 41(6).
 
-        Bernstein, A. & et al. (2007). “A Framework to Measure the Impacts of Investments in Health Research”. Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: Responding to Policy Needs. OECD (231-249): 234.
 
-        Bogers, M. (2011). “The open innovation paradox: knowledge sharing and protection in R&D collaborations”. European Journal of Innovation Management, 14(1): 93-117.
 
-        Caiazza, R. (2013). “The Italian system of innovation: strengths and weaknesses. Journal of Chinese Entrepreneurship, 4(2): 161-172.
 
-        Caiazza, R. (2015). “Explaining innovation in mature industries: evidences from Italian SMEs”. Technology Analysis & Strategic Management, 27(8): 975-985.
 
-        Cao, C.; R.P. Suttmeier & D.F. Simon (2006). “China’s 15-year science and technology plan”. Physics Today, (December): 38-43.
 
-        Cooper, D.G.T. (2007). “University Spin Off Firms and High Growth Firms in Canada”. APEC SME Innovation Briefing, No. 3(June).
 
-        Danaeefard, Hasan; Fatemeh Barzegar & Haneieh Ahmadi (2015). “Mechanism of Organizational Abilities, Improvement in Public Sector”. Quarterly Journal of Public Administration, Vol. 3(11): 83-96.
 
-        Davey, T.; T. Baaken, V.G. Muros & A. Meerman (2011). The state of European University business cooperation: Final report–study on the cooperation between higher education institutions and public and private organisations in Europe. Science-to-Business Marketing Research Centre Germany: Muenster.
 
-        David, P.A. & S. Metcalfe (2007). “Universities Must Contribute to Enhancing Europe’s Innovative Performance”. Knowledge Economists, Policy Brief 2: 55-70.
 
-        Duderstadt, J. (2012). “The Future of the University in an Era of Change”. Paper presented to the Association of the Collegiate Schools of Planning, Georgia Institute of Technology. Retrieved June2, 2011 from milproj.ummu.umich.edu/publications/ change/download/change.pdf.
 
-        Etzkowitz H. (2017). “Innovation Lodestar: The entrepreneurial university in a stellar knowledge firmament”. Technological Forecasting and Social Change, 123: 122-129.
 
-        Farasatkhah, Maghsoud (2003). Increased access to higher education. Institute for Higher Education Research and Planning.
 
-        Fazeli, Mohammad (2017). “A university committed to the community”. Journal of higher education policy, 2.
 
-        Forsythe, C. (2005). “Human factors in agile manufacturing: a brief overview with emphasis on communications and information infrastructure”. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 7(1): 3-10.
 
-        Goldstein, Philip (2006). The Future of Higher education. educause review January, February.
 
-        Henry, Chuck (2010). “Frye Leadership Institute: Ten Year Review”. Educause review, January/February. www.educause.edu/er.
 
-        Hodge, G.A. & C. Greve (2013). “Introduction: Public-private partnership in turbulent times”. In: C. Greve & G. Hodge (Eds.). Rethinking public-private partnerships: Strategies for turbulent times (1-32). Abingdon, UK: Routledge.
 
-        Hopp, W.J. & M.P. Van Oyen (2004). “Agile workforce evaluation: a framework for cross-training and coordination”. IIE Transactions, 36(10): 919-940.
 
-        Islam, A.M. (2012). “Methods of open innovation knowledge sharing risk reduction: a case study”. International Journal of e-Education, e-Business. e-Management and e-Learning, 2(4): 294-297.
 
-        Jacob, M; M. Lundqvist & H. Hellsmark (2003). “Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology”. Res Policy, 32(9): 1555-68.
 
-        Jeffares, S.; H. Sullivan & T. Bovaird (2013). “Beyond the contract: The challenge of evaluating the performance(s) of public-private partnerships”. In: C. Greve & G.A. Hodge (Eds.). Rethinking public-private partnerships: Strategies for turbulent times (166-187). Abingdon, UK: Routledge.
 
-        Johnson, D. (2004). “The University-Private Sector Interface and the Ontario Economy”. A Background Paper prepared for the Ontario Economic Summit (6-7 October): 9.
 
-        Kaplan and Norton (2005). Strategy Map: Convert tangible assets into tangible outcomes. Translated by Hossein Akbari et al. Tehran: Ariana Publications.
 
-       Lenzner, R. & S.S. Johnson (1997). “Seeing Things as They Really Are (article about and interview with Peter Drucker)”. Forbes Magazine 5 (03/10/97). Retrieved July 22, 2010 from http://www.forbes.com /forbes/1997/0310/5905122 a_print.html.
 
-       Mueller, P. (2006). “Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university–industry relationships drive economic growth”. Res Policy, 35(10): 1499-508.
 
-       Omidi Kia, Kamran; Asghar Meshkabi, Seyed Hamid Khodadad Hosseini & Shahriar Azizi (2012). “Understanding the organizational capabilities of the company's brand position in the food industry using data theory”. Strategic Management Thought, 6(1): 35-72.
 
-       Plonka, F.S., (2008). “Developing a lean and agile work force”. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 7(1): 11-20.
 
-       Saguy, I.S. (2011). “Paradigm shifts in academia and the food industry required to meet innovation challenges”. Trends in Food Science & Technology, 22: 467-475.
 
-       Shah Hosseini, Mohammad Ali; Mohammad Hadi Ranjbar & Massoud Kimasi (2015). “Identify and combine organizational capabilities in the competitive success of the beverage industry”. Journal of Business Management Perspective, 15(1): 51-67.
 
-       Sharpe, Richard (2012). “Agile university: Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience”. 2012 Higher Education SEMINAR. Thursday 15th March. www.elementaleadership.co.uk.
 
-       Simon, B.S. (2001). “Family involvement in high school: predictors and effects”. NASSP Bulletin, 85 (627): 8-19.
 
-       Statement of the second step of the revolution.
 
-       Sweeney, M. (2005). The Net Generation Goes to College. Chronicle of Higher Education, October 7.
 
-       Tapscott, Don & Anthony D. Williams (2010). “Innovating the 21st Century University”. Educause review, January/February 2010, www.educause.edu/er.
 
-       Toole, A. (2000). The Impact of Public Basic Research on Industrial Innovation: Evidence from the Pharmaceutical Industry. Stanford Institute for Economic Policy Research, Discussion Paper No. 00-07.
 
-       Willems, T. & W. Van Dooren (2011). “Lost in diffusion? How collaborative arrangements lead to an accountability paradox”. International Review of Administrative Sciences, 77: 506-530.
 
-       Winckler, Georg (2006). “The Contribution of Universities to Europe’s Competitiveness”. Conference of the European Ministers of Education. Vienna, March 16-17. www.eua.be.