بررسی تطبیقی سه رویکرد پیرامون علم اجتماعی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی سه رویکردِ علم اجتماعی اسلامی در فضای علمی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش: برای گردآوری داده‎ها از «روش اسنادی» و برای بررسی و تطبیق رویکردها از «روش تطبیقی» استفاده شد. یافته‌ها: حسین بستان با رویکرد معرفتی، ویژگی اصلی علم اجتماعی اسلامی را بهره‌گیری از روش اجتهادی می‌داند. حمید پارسانیا با رویکرد معرفتی‌ـ ‌فرهنگی، ضمن قائل بودن به وجود علم اجتماعی اسلامی بالفعل، به عوامل درونی(معرفتی) و بیرونی(معرفتی و غیر معرفتی) تولید علم توجه می‌کند. حسین کچویان نیز با رویکرد تاریخی- اجتماعی، ماهیت انقلاب اسلامی را تعیین‌کنندۀ ماهیت علم اجتماعی تولیدی می‌داند. نتیجهگیری: این سه رویکرد، دارای وجوه شباهت فراوان هستند که برخی بنیانی و مواردی بنایی است. وجوه افتراقی نیز وجود دارد که بیشتر مرتبه‌ای است؛ به این معنا که رویکردها در مواردی ورود اجمالی یا تفصیلی داشته‌اند، یا برای آن موارد به یک میزان اهمیت قائل نیستند یا نحوۀ پرداختشان به موضوع متفاوت است.

کلیدواژه‌ها