بررسی تطبیقی کارامدسنجی عوامل تأثیرگذار بر تبلیغ اسلامی و تبشیر مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(نویسنده مسئول)/ نشانی: قم - بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)/ نمابر:32936002 -025/Email: sanei@iki.ac.ir:

2 مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، مرکز پرند.

چکیده

هدف: هدف از انجام نوشتار پیش رو، ارزیابی عوامل تأثیرگذار ماهیت وحی و قلمرو آن، اخلاق و معنویت، تعامل و گفتگو، ساختار، رسانه و خدمات اجتماعی در حوزۀ تبلیغ اسلام و مسیحیت بود. روش: مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. یافته ها: مسیحیت با وجود ضعف در حوزۀ‌ وحی و قلمرو آن و همچنین ضعف در پیشینۀ تعامل و گفتگو با سایر ادیان، در حوزۀ تبشیری و تنصیری خویش موفق بوده است. نتیجه گیری: تأثیر یافتۀ پژوهش را می‌توان در حوزۀ ساختاری، روشی و خدمات حرفه‌ای تبلیغ مشاهده کرد. در مقابل، اسلام با وجود دارا بودن پشتوانۀ الهی در حوزۀ وحی و قلمرو آن و همچنین پیشینۀ ریشه‌دارِ تعامل و گفتگو با سایر ادیان، در حوزۀ تبلیغ با آسیبهایی مواجه است که در بیشتر موارد به حوزۀ ساختار، رسانه و خدمات حرفه‌ای تبلیغ بازمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


-       قرآن مجید.
-       کتاب مقدس.
-       آرنولد، سر توماس(1358). تاریخ گسترش اسلام. ترجمۀ ابوالفصل عزتی. تهران: دانشگاه تهران.
-       آقابخشی، علی(1379). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.
-       ابن اسحاق، محمد(1368). سیرۀ ابن اسحاق(السیره و المغازی). تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
-       ابن سعد، محمد(بی‌تا). الطبقات الکبری. بیروت: دارالکتب العلمیه.
-       الاحمدی المیانجی، علی(1419 ق). مکاتیب الرسول. تهران: دارالحدیث الثقافیه.
-       حائری، عبدالهادی(1372). نخستین رویاروییهای اندیشهگران ایران؛ با دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب. تهران: امیرکبیر.
-       شیث خطاب، محمد(1417 ق). سفراء ‌النبی. بیروت: لبنان.
-       صانعی، مرتضی(1392). «تأملی بر رویکرد تبشیر کاتولیکی در جوامع اسلامی». معرفت ادیان، ش 14: 113-97.
-       طبرسی، ابی‌منصور احمد بن علی(1416 ق). الاحتجاج. تهران: اسوه.
-       عزتی، ابوالفضل(بی‌تا). دیباچه‌ای بر تاریخ فلسفه نشر اسلام. قم: دارالتبلیغ الاسلامی.
-       کلینی، محمد بن یعقوب(بی‌تا). اصول کافی. ترجمه مصطفوی. تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه.
-       گلریز، حسن(1386). فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی. [بی‌جا]: مرکز آموزش بانکداری.
-       معینی، صغرا(1370). فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات مدیریت و سازمان. تهران: وزرات کشاورزی.
-       همدانی، رفیع‌الدین اسحاق بن محمد(1357). سیرت رسول‌الله. تهران: مرکز.
-        The Holy Quran.
-        The Bible (Holly book)
-       Agha Bakhshi, Ali (2000). Culture of Political Science. Tehran: Chapar.
-       Al-Ahmadi Al-Mianji, Ali (1419 AH). Makatib al-Rasool. Tehran: Dar al-Hadith al-Thaqafiyyah.
-       Arnold, Sir Thomas (1979). History of the spread of Islam. Translated by Abolfazl Ezzati. Tehran: University of Tehran Press.
Dyke, Henry Van (1906). The Gospel for a World of Sind. London: Hodder and Stoughton.
-       Ezzati, Abolfazl (n.d). An Introduction to the History of the Philosophy of Islamic Publishing. Qom: Dar al-Tabligh al-Islami.
-       Golriz, Hassan (2007). Descriptive Dictionary of Vocabulary and Terms of Economic Sciences, Banking Education Center.
-       Haeri, Abdul Hadi (1993). The first encounters of Iranian thinkers; with two approaches of western bourgeois civilization. Tehran: Amir Kabir Publishing.
-       Hamedani, Rafi al-Din Ishaq bin Muhammad (1978). The character of the Messenger of God. Tehran: Markaz Publishing.
Hoffman, R. (1967). “Mission”. New Catholic Encyclopedia. Washington: The Catholic University of America Press.
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html.
-       Ibn Ishaq, Muhammad (1989). Sira Ibn Ishaq (Al-Sira and Al-Maghazi). Tehran: Office of Islamic History and Studies.
-       Ibn Sa'd, Muhammad(n.d). altabaghatol kobra (Great Classes). Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya.
-       Koleyni, Muhammad ibn Ya`qub(n.d). AL-KAFI (Sufficient Principles). Translated by Mostafavi. Tehran: Islamic Theological Bookstore.
Moeini, Soghra (1991). Dictionary of Terms and Management and Organization. Tehran: Ministry of Agriculture.
Murphy, E.L. (1967). “Missions: Catholic”. New Catholic Encyclopedia. Washington: The Catholic University of America Press, Vol. 9.
-       Sanei, Morteza (2013). “Reflections on the Approach to Catholic Evangelism in Islamic Societies”. Knowledge of Religions, No. 14: 97-113.
-       Sheth Khattab, Muhammad (1417 AH). Ambassadors of the Prophet. Beirut: Lebanon.
-       Tabarsi, Abi Mansour Ahmad ibn Ali (1416 AH). Alehtejaj (Protest). Tehran: Aswa.