طراحی الگوی سازمان متمدن برای دانشگاه لرستان: گامی برای نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی،واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی. بروجرد، ایران.

2 دکترای مدیریت دولتی، استادیار گروه مدیریت، واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی. بروجرد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی سازمان متمدن برای دانشگاه لرستان بر پایۀ الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بود. روش: جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان علمی و اجرایی و در بخش کمّی از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از 234 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان انجام شد. در بخش کیفی، تجزیه وتحلیل داده‌ها مبتنی بر روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی، مبتنی برتکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها: پس از پیاده‌سازی متون مصاحبه، 238عبارت کلیدی و66 مضمون پایه، استخراج و در 16 مضمون سازمان‌دهنده دسته‌بندی شدند و در نهایت، با طبقه‌بندی محتوایی این مضامین، چهار مضمون فراگیر حاصل شد. نتیجه‌گیری: استخراج ابعاد الگوی سازمان متمدن برای دانشگاه لرستان بر پایۀ الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، شامل توسعۀ سرمایۀ معنوی، عدالت‌محوری، توسعۀ منابع انسانی وکارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها


 • بهمنیاری، حمید؛ سید محمدحسین کمانی و مهرداد احمدی(1394). تبیین مدل ساختاری فرهنگ، هویت و تمدن سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور.
 • خرمشاد، محمدباقر و علی آدمی(1388). «انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن‌ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن‌ساز». تحقیقات فرهنگی، دورۀ دوم، ش 6: 188-161.
 • خوش‌چهره، محمد و نیک‌بخش حبیبی(1391). «اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران». راهبرد، سال بیست و یکم، ش 62: 244-219.
 • رمزی‌فرد، راضیه و ناصر میرسپاسی(1390). شناسایی سهم مؤلفه‌های زیربنایی تمدن سازمانی در سازمانهای دولتی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • زرین‌نگار، محمدجعفر؛ علی‌اصغر فانی، حسن دانایی‌فرد و جلیل دلخواه(1397). واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمانهای دولتی ایران. رسالۀ دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
 • سنچولی، زینب(1392). «تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، سال دوم، ش 3: 104-79.
 • شالیان، حامد و سمیه قجری(1397). تأثیر توسعۀ منابع انسانی بر تمدن سازمانی مجلس شورای اسلامی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
 • شفیعی‌نیا، محمدشفیع و محمدرضا فارسی(1399). «نقش امنیت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (با تأکید بر عرصۀ معنویت)». امنیت ملی، سال دهم، ش 35: 290-265.
 • عابدی جعفری، حسن؛ محمدسعید تسلیمی، ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده(1390). «تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی». اندیشۀ مدیریت راهبردی(اندیشۀ مدیریت)، دورۀ دوم، ش 5: 198-151.
 • عالی‌پور، علیرضا(1397). «کژکارکرد کنونی دانشگاههای ایران، مانع پیاده‌سازی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال بیست و ششم، ش 3: 424-405.
 • فانی، علی‌اصغر؛ محمدجعفر زرین‌نگار، حسن دانایی‌فرد و جلیل دلخواه(1397). «واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمانهای دولتی ایران». مدیریت دولتی، دورۀ دهم، ش 1: 108-89.
 • قلی‌پور، حسنعلی؛ مصطفی علمی مقدم و مریم قلی‌پور(1399). «الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی». سیزدهمین کنگرۀ ملی پیشگامان پیشرفت. تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 • کاظمی، سیما؛ محمد محمدی، نورمحمد یعقوبی و جلیل جراحی فریز(1399). «شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین نیروی انسانی مبتنی بر تمدن سازمانی دانش‌محور در دانشگاههای علوم پزشکی؛ مطالعۀ کیفی». مدیریت ارتقای سلامت، دورۀ دهم، ش 1: 59-47.
 • میرسپاسی، ناصر(1387). «نقش آموزش در تکوین و ارتقای تمدن سازمانی». علوم مدیریت، سال دوم، ش 5: 20-7.
 • همتی، همایون؛ علیرضا پیروزمند، مهدی ناظمی اردکانی و محمد خورشیدی(1398). «کارکردهای بسیج جهان اسلام در تمدن‌سازی اسلامی». مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال سوم، ش 12: 244-219.
 • Abedi Ja’fari, H.; M. Taslimi, A. Faghihi & M. Sheikhzade (2011). “Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities)”. Strategic Management Thought, 5(2): 151-198.
 • Alipoor, A. (2018). “The Current Incorrect Function of Iranian Universities Prevents the Implementation of the Islamic-Iranian Progress Model”. Iranian Journal of the Knowledge Studies in the Islamic University, 22(76): 405-424.
 • Bahmanyari, H. & et al. (2015). Explaining the structural model of organizational culture, identity and civilization in Shiraz University of Medical Sciences. Master's thesis, PNU Fars province.
 • Bingol, D.; S. Irge & E. Cerik (2013). “The effect of organizational culture on organizational Civilization and identity: evidence from a pharmaceatical company”. Social and Behavioral Sciences, 8(99): 222-229.
 • Braun V. & Clarke V. Elektronisk (2006). “Using thematic analysis in psychology Qualitative”. Research in Psychology, 3(2): 77-101.
 • Fani, A.A.; M.J. Zarrinnegar, H. Danaeefard & J. Delkhah (2018). “A Survey and Exploration on the Organizational Civilization in Iran Governmental Organizations”. Journal of Public Administration, 10(1): 89-108.
 • Fraticiu, L.; D. Mihaescu & M. Andanut (2015). “Culture-Civilization-organizational culture and managerial performance”. Procedia Economics and Finance, 27: 69-72.
 • Gholipour, Hassan Ali; Mostafa Elmi Moghadam & Maryam Gholipour (2020). “The Model of Iranian-Islamic Progress”. 13th National Congress of Pioneers of Progress. Tehran.
 • Hemmati, H.; A. Piruzmand, M. Nazemi Ardekani & M. Khorshidi (2019). “Functions of the Islamic World Mobilization in the Islamic Civilization”. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 3(12): 219-244.
 • Iterson, A.V. & T. Newton (2002). The civilized organisation: Norbert Elias and the future of organization studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
 • Kazemi, S.; M. Mohammadi, N. Yaghobi & J. Jarahi (2020). “Identifying the Components of Staffing System Based on Knowledge-Based Organizational Civilization in Universities of Medical Sciences: A Qualitative Study”. Journal of Health Promotion Management, 10(1): 47-59.
 • Khorramshad, M. & A. Adami (2009). “Islamic Revolution: A Civilization-building Revolution; Iranian University”. Journal of Iranian Cultural Research, 2(2): 161-188.
 • Khoshchehreh, M & Nikbakhsh Habibi. (2012). “Basic Principles and Key Elements of Islamic-Iranian Progress Model from Viewpoint of Large-Scale Instruments of the Islamic Republic of Iran”. Strategy Quarterly, 21(1): 219-264.
 • Mirsepassi, N. (2008). “The Role of Education in the Formation and Promoting of Organizational Civilization”. Journal of Productivity Management, 2(5): 7-20.
 • Ramzi Fard, R. (2011). Identifying the Contribution of the Infrastructure Components of Organizational Civilization in Government Organizations. Master's thesis, Islamic Azad University, Science Research Branch.
 • Sanchooli, Z. (2013). “Explain the nature of the Iranian Islamic model of progress”. Iranian Pattern of Progress, 2(3): 79-104.
 • Shafiey Nia, M. & M. Farsi (2020). “The role of security in the Iranian Islamic model of progress (with emphasis on spirituality)”. Quarterly Journal of National Security, 10(35): 265-290.
 • Shalian, Hamed & Somayeh Ghajri (2018). The Impact of Human Resources Development on the Organizational Civilization of the Islamic Consultative Assembly. Master Thesis, Islamic Azad University, Naragh Branch, Faculty of Management.
 • Targowski, A. (2004). “A grand model of civilization”. Journal of World History, 7: 214-235.
 • Zarrinnegar, Mohammad Jafar; Ali Asghar Fani, Hassan Danaeefard & Jalil Delkhah (2018). A Survey and Explanation of Organizational Civilization in Iran Government Organizations. PhD Thesis. Tarbiat Modares University, Faculty of Management and Economics.