برساخت هویت ملی در میان دانشجویان دکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

2 دانشیار جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

3 دانشیار جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی برساخت هویت ملی دانشجویان دکتری با رویکرد کیفی و تکنیک نظریۀ زمینه‌ای بود. روش: ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبۀ نیمه ساخت‌یافته بود. برای انتخاب مصاحبه‌شوندگان، از روش نمونه‌گیری هدفمند و برای تشخیص تعداد افراد، از نمونه‌گیری نظری استفاده شد. جامعۀ بررسی‌شده، دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در رشته‌های انسانی طی دهۀ گذشته بودند. یافته‌ها و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌ها، شرایط علّی این پژوهش، زبان، مذهب، ارزشمندی تمدن و اقوام موجود در ایران می‌باشند. ارزشمندی ملیت در عین نارضایتی، مقولۀ محوری است که در بستر ایدئولوژی و دموکراسی و موقعیت راهبردی ایران شکل گرفته است و دو مقولۀ سلطۀ جهانی و انسانیت ارجح بر ملیت، عوامل مداخله‌گر در این زمینه‌اند. آموزش مناسب و مطالبه‌گری و جایگاه مردم و تصمیم آگا‌هانۀ شخصی نیز مقوله‌های راهبردی معرفی شدند که پیامد و نتیجۀ این هماهنگی، انتخاب وطن برای زندگی و تمامیت ارضی و هویت ملی است.

کلیدواژه‌ها


 • استروس، انسلم و جولیت کوربین(1392). اصول روش تحقیق کیفی. ترجمۀ بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
 • اشرف، احمد(1395). هویت ایرانی. ترجمه و تدوین حمیداحمدی. تهران: نی.
 • اشرف نظری، علی(1386). «ناسیونالیسم و هویت ایرانی». پورتال جامع علوم انسانی، سال نهم، ش 22: 170-142.
 • بشیریه، حسین(1383). عقل در سیاست. تهران: نگاه معاصر.
 • تاجیک، محمدرضا(1384). روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان. تهران: فرهنگ گفتمان.
 • تنهایی، حسین(1391). بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعهشناسی. تهران: علمی.
 • تنهایی، حسین(1398). دستگاه نظری جرج هربرت مید. تهران: بهمن برنا.
 • دان، رابرت جی(1384). بحران هویت. ترجمۀ صالح نجفی. تهران: شیرازه.
 • ساروخانی، باقر(1370). درآمدی بر دائره‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.
 • کاستلز، ایمانوئل(1385). عصر اطلاعات قدرت هویت. ترجمۀ حسن چاووشیان. تهران: طرح نو.
 • گیدنز، آنتونی(1384). جامعهشناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: [بی‌نا].

-          Ashraf Nazari, Ali (2007). “Iranian Nationalism and Identity”. Comprehensive Protocol of Humanities, Ninth Year, No. 22: 142-170.-          Ashraf, Ahmad (2016). Iranian Identity. Ttranslated and edited by Hamid Ahmadi. Tehran: Ney Publishing.-          Bashirieh, Hossein (2004). Wisdom in the CIA. Tehran: Contemporary View Publishing.-          Castells, Imanoel (2006). The Information Age of Identity Power. Translated by Hassan Chavoshian. Tehran: New Plan Publishing.-          Dan, Robert J. (2005). Identity Crisis. Translated by Saleh Najafi. Tehran: Shirazeh Publishing.-          Giddens, Anthony (2005). Sociology. Translated by Manouchehr Sabouri. Tehran.

 • Mead, G.H. (1974). Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press.

-          Sarukhani, Baqer (1991). Income from the Encyclopedia of Social Sciences. Tehran: Kayhan Publishing.-          Strauss, Anselm & Juliet Corbin (2013). Principles of Qualitative Research Method. Translated by Buick Mohammadi. Tehran: Humanities Research Institute Publications-          Tajik, Mohammad Reza (2005). Narrative of zeal and identity among Iranians. Tehran: Farhang Goftman.-          Tanhayi, Hossein (2012). Analytical Recognition of Modern Sociological Theories. Tehran: Scientific Publication.-          Tanhayi, Hossein (2019). George Herbert Mead Theoretical Instrument. Tehran: published by Bahman Borna.