تیپ‌‌های انگیزشی دانشجویان درس انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، استادیار گروه انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

2 دکترای مهندسی صنایع.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی تیپ‌های انگیزشی دانشجویان دانشگاه تهران در درس انقلاب اسلامی پرداخته است. بررسی تیپ‌های انگیزشی می‌تواند نشان‌دهندۀ تمایل دانشجویان به این درس باشد و سیاستگذار را در راستای ارزیابی و تغییر سیاست خود در دروس عمومی یاری دهد. روش: جامعۀ آماری این پژوهش شامل 1300 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران بوده که طی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 درس انقلاب اسلامی را اخذ کرده‌اند. نمونۀ تحقیق بر اساس جدول مورگان، 198 نفر برآورد شد. برای تشخیص تیپ‌های انگیزشی، از پرسشنامۀ استاندارد جهت‌گیری انگیزشی استفاده شد و نتایج بر اساس مدل رگرسیون چند متغیّره تحلیل شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج این پژوهش، مدل برازش‌شده شامل نظم‌دهی بیرونی، نظم‌دهی درون‌فکنی شده و نظم‌دهی تشخیص داده‌شده بودکه هر سه در قالب طیف انگیزش بیرونی قرار گرفته‌اند. چنین تمایلی نشان می‌دهد خواستۀ سیاستگذار در درس انقلاب اسلامی تا حد زیادی مرتفع نمی‌شود و نیاز به مداخله و تغییر سیاست ضروری است. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد اولویت اول اساتید درس انقلاب اسلامی در مواجهه با دانشجویان این درس باید تلاش برای ایجاد انگیزه باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ابطحی، سید حسین و محسن ترابیان(1389). «بررسی تحقق اهداف آموزش عالی بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله کشور با روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی». پژوهش در نظامهای آموزشی، ش 8: 60-31.
 • بدری گرگی، رحیم؛ صمد مرادی و حامد حسین‌پور(1390). «تیپ‌های انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تبریز: مقایسۀ عملکرد شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان». پژوهشهای نوین روانشناختی، سال ششم، ش 21: 42-19.
 • پیری، موسی و منیره نیک‌پیران(1392). «تبیین ابعاد برنامۀ درسی پنهان در دروس معارف اسلامی مقطع کارشناسی نظام آموزش عالی». پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورۀ هفدهم، ش 31: 86-71.
 • حجازی، الهه؛ مهسا صالح نجفی و جواد امانی(1393). «نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین نیاز‌های بنیادین روان‌شناختی و رضایت از زندگی». روان‌شناسی معاصر، دورۀ نهم، ش 2: 88-77.
 • حجازی، الهه و زهرا نقش(1387). «الگوی ساختاری رابطۀ ادراک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خودتنظیمی در درس ریاضی». تازه‌های علوم شناختی، ش 40: 27.
 • سیف، علی‌اکبر و جواد مصرآبادی(1382). «مقایسۀ اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر یادداری، درک مطلب و سرعت خواندن». تعلیم و تربیت، ش 74: 54-37.
 • شفیعی‌فر، محمد(1391). انقلاب اسلامی، ماهیت، زمینه‌ها و پیامدها. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف.
 • صالحی، محمد؛ محمد حاجی‌زاده، علی فلاح و سیده حمیده سلیم بهرامی(1389). «بررسی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزۀ تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران». علوم اجتماعی، ش 9: 86-73.
 • صدوقی، مجید و حلیمه صراف(1394). «رابطۀ انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی». اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی جامعهشناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. http://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_330.html
 • عارفی، محبوبه؛ محمد قهرمانی و مرتضی رضایی‌زاده(1388). «ضرورت و راهکاراهای بهبود برنامۀ درسی دروس عمومی دورۀ کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی». مطالعات برنامۀ درسی، سال سوم، ش 10: 129-94.
 • کاوه، محمدحسین(بی‌تا). انگیزش و یادگیری. [بی‌جا]: [بی‌نا].
 • مصرآبادی، جواد؛ زینب احمدی و الهام عرفانی آداب،(1389). «خوشه‌های انگیزشی دانشجو- معلمان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در دروس عمومی تربیتی و اختصاصی». برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی، ش 58: 72-57.
 • نوروزی، رضاعلی؛ کمال نصرتی هشی، مصطفی حاتمی و زهره متقی(1394). «بررسی رابطه بین جو دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان(ارتباطی، مشارکتی، دانشجومحوری، معنوی)(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)». فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال پنجم، ش 1: 100-77.
 • واحدی، شهرام؛ خلیل اسماعیل‌پور، وحید زمان‌زاده و افسانه عطایی‌زاده(1391). «نیمرخ‌های انگیزشی تحصیلی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی: رویکرد فردمحور». افق پرستاری، ش 1: 46.
 • یوسفی، علیرضا؛ غلامرضا قاسمی و سمانه فیروزنیا(1388). «ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دورۀ نهم، ش 1: 85-79.
 • Deci, E.L. & R.M. Ryan (1985). “The General Causality Orientation Scale: Self- Determination in Personality”. Journal of Research in Personality, 19: 109-134.
 • Goudas, M.; S.G.H. Biddle & K.R. Fox (1994). “Perceived Locus of Causality, Goal, Orientations, and Perceived Competence in School Physical Education Classes”. British Journal of Educational Psychology, Vol. 64: 453-463.
 • Uma, Prasad; K. Rajani & Prasad Usha (2015). “Student’s perception about integrated teaching in an undergraduate medical curriculum”. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research, 4, Issue 2: 47-52.
 • Ratelle, F.; F. Guay, Larose J. Vallerand & C. Senecal (2007). “Autonomous, Controlled, and A motivated Types of Academic Motivation: A Person-Oriented Analysis”. Journal of Educational Psychology, Vol. 99: 734-746.
 • Ryan, R.M. & E.L. Deci (2000). “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being”. American Psychologist, January, Vol. 55, No. 1: 68-78.
 • Ryan, R.M. & C. Niemic (2009). “Self-determination theory in schools of Education, can an empirically supported framework also be critical and liberating?”. Theory and Research in Education, Vol. 7(2): 263-272.
 • Ryan, R.M. & J.P. Connell (1989). “Perceived Locus of Causality and Internalisation: Examining Reasons for Acting in Two Domains”. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 57: 749-761.
 • Vallerand, R.J.; M.S. Fortier & F. Guay (1997). “Self-determination and Persistence in a Real-life Setting: toward A Motivational Model of High School Dropout”. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 72: 1161-1176.
 • Abtahi, Seyed Hossein & Mohsen Torabian (2010). “Study of the realization of higher education goals based on the 20-year vision document of the country by the method of hierarchical analysis process”. Research in educational systems, No. 8: 31-60.
 • Arefi, Mahboubeh; Mohammad Ghahremani & Morteza Rezaeizadeh (2009). “Necessity and Strategies for Improving the Curriculum of General Undergraduate Courses from the Perspective of Students and Faculty Members of Shahid Beheshti University”. Curriculum Studies Quarterly, Third Year, No. 10: 94-129.
 • Badri Gorgi, Rahim; Samad Moradi & Hamed Hosseinpour (2011). “Types of learning motivation of Tabriz University students: comparison of students' cognitive, emotional and social performance”. Quarterly Journal of New Psychological Research, Year 6, No. 21: 19-42.
 • Hejazi, Elaheh & Zahra Naghsh (2008). “Structural model of the relationship between perception of class structure, achievement goals, self-efficacy and self-regulation in mathematics”. Quarterly Journal of Cognitive Sciences, No. 40: 27.
 • Hejazi, Elaheh; Mahsa Saleh Najafi & Javad Amani (2014). “The mediating role of intrinsic motivation in the relationship between basic psychological needs and life satisfaction”. Contemporary Psychology, Vol. 9, No. 2: 77-88.
 • Kaveh, Mohammad Hossein (No Date). Motivation and learning. Bija: Bita.
 • Mesrabadi, Javad; Zeinab Ahmadi & Elham Erfani Adab (2010). “Student-Teacher Motivational Clusters of Azerbaijan Teacher Training University in General Educational and Specialized Courses”. Quarterly Journal of Curriculum Planning in Higher Education, No. 58: 57-72.
 • Nowruzi, Reza Ali; Kamal Nosrati Hashi, Mostafa Hatami & Zohreh Mottaghi (2015). “Study of the relationship between university atmosphere and students' academic motivation (communication, participatory, student-centered, spiritual) (Case study: Isfahan University students)”. Culture in Islamic University, Fifth Year, No. A: 77-100.
 • Piri, Musa & Monira Nik Piran (2013). “Explaining the dimensions of the hidden curriculum in Islamic education courses at the undergraduate level of the higher education system”. Quarterly Journal of Academic Book Research and Writing, Article 5, Vol. 17, No. 31: 71-86.
 • Sadoughi, Majid & Halimeh Sarraf (2015). “Relationship between academic motivation and self-regulated learning strategies with academic achievement of high school students”. The first national scientific research congress on the development and promotion of educational sciences and psychology, sociology and social cultural sciences in Iran. http://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_330.html
 • Salehi, Mohammad; Mohammad Hajizadeh, Ali Fallah & Seyedeh Hamideh Salim Bahrami (2010). “Study of effective factors on reducing the academic motivation of male and female students of Islamic Azad universities of Mazandaran”. Social Sciences, 9: 73-86.
 • Seif, Ali Akbar & Javad Mesrabadi (200). “Comparison of the effectiveness of teaching learning strategies on memorization, comprehension and reading speed”. Quarterly Journal of Education, No. 74: 37-54.
 • Shafieifar, Mohammad (2012). Islamic Revolution, Nature, Backgrounds and Consequences. Qom: Representation of the Supreme Leader in Universities, Maaref Publishing Office.
 • Yousefi, Alireza; Gholamreza Ghasemi & Samaneh Firooznia (2009). “The Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement of Medical Students of Isfahan University of Medical Sciences”. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 9, Issue 1: 79-85.
 • Vahedi, Shahram; Khalil Esmailpour, Vahid Zamanzadeh & Afsaneh Ataeizadeh (2012). “Nursing students' academic motivational profiles and its relationship with academic achievement: a person-centered approach”. Nursing Horizon Quarterly, Vol. 1: 46.