تدوین مدلی تحلیلی در خصوص نظام اسلامی بر اساس راهبرد داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه.

چکیده

هدف: هدف از انجام مقالۀ حاضر، بازسازی معنایی نظام اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری بود. روش: پژوهش حاضر بر اساس روش‌شناسی کیفی است و از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم‌ترین پرسشهای تحقیق حاضر این بودند که: کدام مدل نظری نظام اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می‌کند؟ چه تغییراتی در ایران رخ داد که نظام اسلامی صورت گرفت؟ راهبردهای کنشی آن چیست؟ پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟ یافته‌ها و نتیجه گیری: یافته‌ها شامل چندین مقولۀ عمده به این شرح است: متعیّنهای تعیین نظام‌سازی از طریق نظام جدید از طریق همه‌پرسی، تدوین و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به عنوان شرایط علّی درونی؛ تعرّض به عنوان ولایت و تحریف در معنای آن، القای ناسازگاری مردم‌سالاری با دین‌سالاری، جدا کردن دولتمردان از روحانیت به عنوان موانع و شرایط علّی بیرونی؛ نظام‌سازی بر مبنای فقه، طرح مردم‌سالاری دینی، طرح مسئلۀ ولایت فقیه به عنوان بستر و شرایط مداخله‌گر؛ ضدیت با ایدئولوژی سلطنت و استبداد، مردمی بودن انقلاب و نظام، احیای هویت اسلامی در دنیای اسلام به عنوان پیامدهای نظام اسلامی و تکمیل مبانی معرفتی و بنای نظام اسلامی، جریان داشتن نظام‌سازی، امکان تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، نقش اجتهاد و مجتهد در تکمیل نظام‌سازی همبستگی داخلی به عنوان راهبرد مقولۀ هسته‌ای این بررسی نظام اسلامی است که مقولات عمدۀ مذکور را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


 • استروس /کوربین،(1390)،مبانی پژوهش کیفی،مترجم افشار؛نشر نی
 • اگبرن، ویلیام و مایر نیمکوف(1357). زمینۀ جامعه‌شناسی. ترجمه امیرحسین آریان‌پور. تهران: امیرکبیر.
 • بیرکس، ملانی و جین میلز(1393). تحقیق مبنایی. ترجمۀ اعرابی و بانشی. تهران: نشر پژوهشهای فرهنگی.
 • توکلی، عبدالله(1383). اصول و مبانی مدیریت. قم: زمزم هدایت.
 • ریتزر، جورج(1374). نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: علمی.
 • فوران، جان(1378). مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران: از سال 1500 میلادی مطابق با 879 شمسی تا انقلاب. ترجمۀ احمد تدین. تهران: رسا، چ دوم.
 • محمدپور، احمد(1392). تجربه نوسازی. تهران: جامعه‌شناسان.
 • بیانات مقام معظم رهبری در تارنمای: ir
 • Bireks, Melanie and Jane Mills (1393). Basic research. Arabi and Banshi translation. Tehran: Cultural Research Publishing
 • Foran, John (1378). Fragile resistance; History of social developments in Iran: from 1500 AD according to 879 AD until the Revolution. Translated by Ahmad Tadayon. Tehran: Rasa. Kamenei, ali ,  Statements by the Supreme Leader on the website: khameni.ir
 • Strauss / Corbin, (2011), Fundamentals of Qualitative Research, translated by Afshar; Ney Publishing
 • Agburn, William and Meyer Nimkov (1357).an Introduction to Sociology. Translated by Amir Hossein Arianpour. Tehran: Amirkabir
 • Mohammadpour, Ahmad (1392). Renovation experience. Tehran:jameh shenasan Pub..
 • Ritzer, George (1374). Sociological theory in contemporary times. Translated by Mohsen Thalasi. Tehran: Scientific..
 • Tavakoli, Abdullah (1383). Fundamentals and Principles of Management. Qom: Zamzam Hedayat.