بررسی رابطۀ پایبندی به عفاف و حجاب با رضایتمندی زناشویی و کارایی خانواده با تأکید بر آموزه‌های قرآن کریم در بین دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال تحصیلی 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه و کلام اسلامی و استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بوشهر

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بوشهر.

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، آموزش و پروش استان بوشهر.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ پایبندی به عفاف و حجاب با رضایتمندی زناشویی و کارایی خانواده با تأکید بر آموزه‌های قرآن کریم در بین دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش را دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تشکیل دادند. حجم نمونۀ پژوهش، شامل 291 نفر بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با توجه به فرمول حجم نمونۀ کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های نگرش به حجاب(مهدی‌زاده، 1390)، رضایتمندی زناشویی(اولسون، 1998) و کارامدی خانواده(صفورایی، 1393) بود. پایایی ابزارهای پژوهش با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 72/0، 82/0 و 83/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش از ماتریس همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان استفاده شد. یافته‌ها: رضایتمندی زناشویی به طور معناداری قادر به پیش‌بینی پایبندی به حجاب است؛ به‌گونه‌ای که بین پایبندی به حجاب با رضایتمندی زناشویی، رابطۀ مثبت و معنادار در سطح کمتر از 01/0 وجود دارد. نتیجه‌گیری: بین پایبندی به حجاب و عفاف با رضایتمندی زناشویی و کارایی خانواده مطابق آموزه‌های قرآن کریم در بین دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین پایبندی به حجاب توسط رضایتمندی زناشویی و کارایی خانواده قابل پیش‌بینی بود.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم.
 • آزاد احمدآبادی، زهرا(1390). بررسی اثربخشی آموزش شناخت‌درمانی گروهی و آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی مادران دانش‌آموزان دختر ابتدایی منطقه 12 شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • اولادی، زکیه(1390). بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش دلزدگی و افزایش رضایتمندی زناشویی زنان متأهل شهرستان نیشابور. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • بشارت، محمدعلی(1390). «بررسی رابطۀ سبکهای دلبستگی با مشکلات زناشویی در زوجین نابارور». تازه‌های روان‌درمانی، سال پنجم، ش 20-19.
 • پژوهشهای قرآنی(1386). «واژه‌شناسی عفاف و حجاب». پژوهشهای قرآنی، سال سیزدهم، ش 52-51: 118.
 • حسینی، سید قاسم و عمران عارفه نجفی(1396). «بررسی عوامل تضعیف عفاف در جامعه اسلامی با تکیه بر آموزه‌های دینی». همایش ملی عفاف، حجاب و سبک زندگی.
 • حسینی‌زاده آرانی، سید سعید و عبدالحسین کلانتری(1394). «بررسی دین، سلامت روان و احساس تنهایی؛ بررسی نسبت میان میزان دینداری و سلامت روان با احساس تنهایی(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)». جامعه‌شناسی کاربردی، دورۀ بیست وششم، ش 4.
 • حضرتی ساقصلو، شیوا(1393). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زناشویی بر اساس مدل مک‌کی بر رضایت و صمیمیت زناشویی زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
 • حق‌شناس، سیدجعفر(1386). «حجاب در آیات قرآن با نگاهی به روایات». کتاب زنان، ش 9(36): 51-88.
 • حیدری، فریبا(1392). بررسی تدوین بسته‌های آموزشی مهارتهای زندگی زناشویی مبتنی بر نظریه‌های مشاورۀ ازدواج و آموزه‌های اسلامی و مقایسه تأثیر این دو بسته بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 • خوشرو، داود و حجت اسماعیلی(1396). «بررسی تأثیر عفاف و حجاب بر کاهش آسیبهای اجتماعی». همایش ملی عفاف، حجاب و سبک زندگی.
 • رضایی، جواد(1392). «بررسی رابطۀ بین رضایت زناشویی و گرایشهای معنوی در زوجین دانشجوی دانشگاه اصفهان». اولین کنگرۀ بین‌المللی و دومین کنگرۀ ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه.
 • سیدحسینی، سیده صدیقه(1393). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی(مهارتهای ارتباطی و حل تعارض) بر میزان رضایتمندی زناشویی زوجین نظامی ساکن در یکی از شهرکهای مسکونی نیروی دریایی ارتش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان.
 • صالحی، اکبر؛ مریم تازش، عارفه انصاری و منیژه فخار(1394). «بررسی رابطۀ جهت‌گیری مذهبی و امید به زندگی با اضطراب مرگ دانشجوبان کارشناسی دانشگاه خوارزمی». اولین کنگرۀ علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران.
 • طباطبایی، محمدحسین(1396). المیزان فی تفسیر القرآن. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 • کمری، سامان؛ شهریار شهیدی و محمد آهنگرکانی(1393). «نقش بخشایش و معنویت در پیش‌بینی سطح کارایی خانواده». تحقیقات علوم رفتاری، ش 12(2): 205-216.
 • گودرزی، ماندانا(1396). «آسیب‌شناسی تأثیر مهارتهای ارتباطی زوجین بر رضایت زناشویی، عفاف و حفظ نظام خانواده». همایش ملی عفاف، حجاب و سبک زندگی.
 • نادی، محمدعلی و ایلناز سجادیان(1390). «تحلیل روابط بین معنای معنوی با بهزیستی معنوی، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روان‌شناختی امید به ‌آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان». فصلنامه علمی، پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال دهم، ش 4-3.
 • The Holy Quran.
 • Fenelon, A. & S. Danielsen (2016). “Leaving my religion: Understanding the relationship between religious disaffiliation, health, and well-being”. Social science research, 57: 49-62.
 • Lee, W.S. & T. McKinnish (2019). “Locus of control and marital satisfaction: Couple perspectives using Australian data”. Journal of Economic Psychology, 74: 102-205.
 • Xie, J.; Y. Shi & H. Ma (2017). “Relationship between similarity in work-family centrality and marital satisfaction among dual-earner couples”. Personality and Individual Differences, 113: 103-108.
 • Azad Ahmadabadi, Zahra (2011). The effectiveness of group cognitive therapy training and communication skills training on increasing the marital satisfaction of mothers of female elementary school students in the 12th district of Tehran. Allameh Tabatabaei University.
 • Besharat, Mohammad Ali (2011). “A study of the relationship between attachment styles and marital problems in infertile couples”. Journal of Psychotherapy News, Fifth Year, No. 19-20.
 • Goodarzi, Mandana (2017). “Pathology of the effect of couples' communication skills on marital satisfaction, chastity and maintaining family system”. National Conference on Chastity, Hijab and Lifestyle.
 • Haghshenas, Seyed Jafar (2007). “Hijab in Quranic verses with a look at narrations”. Women's Book, 9(36): 51-88.
 • Hazrati Saqsloo, Shiva (2014). The effect of marital skills training based on McKay model on marital satisfaction and intimacy of women. M.Sc. Thesis, University of Tabriz.
 • Heidari, Fariba (2013). A Study of Marital Life Skills Training Packages Based on Marriage Counseling Theories and Islamic Teachings and Comparing the Impact of These Two Packages on Marital Satisfaction and Couples' Quality of Life in Isfahan. M.Sc. Thesis, University of Isfahan.
 • Hosseini, Seyed Ghasem & Imran Arefeh Najafi (2017). “A Study of the Factors of Weakening Chastity in Islamic Society Based on Religious Teachings”. National Conference on Chastity, Hijab and Lifestyle.
 • Hosseinizadeh Arani, Seyed Saeed & Abdolhossein Kalantari (2015). “A Study of Religion, Mental Health and Loneliness a Study of the Relationship between Religiosity and Mental Health with Loneliness (Case Study: Tehran Citizens)”. Journal of Applied Sociology, Vol. 26, No. 4.
 • Kamari, Saman; Shahriyar Shahidi & Mohammad Ahangarkani (2014). “The role of forgiveness and spirituality in predicting the level of family efficiency”. Journal of Behavioral Science Research, 12(2): 205-216.
 • Khoshrou, Davood & Hojjat Esmaili (2017). “The effect of chastity and hijab on reducing social harms”. National Conference on Chastity, Hijab and lifestyle.
 • Nadi, Mohammad Ali & Ilnaz Sajjadian (2011). “Analysis of the relationship between spiritual meaning and spiritual well-being, mental happiness, life satisfaction, psychological flourishing of hope for the future and purposefulness in students' lives”. Journal of Health, Research 10, No. 3-4.
 • Oladi, Zakieh (2011). The effectiveness of group reality therapy on reducing boredom and increasing marital satisfaction of married women in Neishabour. M.Sc. Ferdowsi University of Mashhad.
 • Quranic Researches (2007). “Terminology of Chastity and Hijab”. Quranic Researches, 13th year, No. 51-52: 118.
 • Rezaei, Javad (2013). “A Study of the Relationship between Marital Satisfaction and Spiritual Tendencies in Student Couples of Isfahan University”. First International Congress and Second National Congress on the Role of Women in Family and Community Health.
 • Salehi, Akbar; Maryam Tazesh, Arefeh Ansari & Manijeh Fakhar (2015). “The relationship between religious orientation and life expectancy with death anxiety of undergraduate students of Kharazmi University”. First National Scientific Congress on Development and Promotion of Educational Sciences and Psychology, Sociology and Social Cultural Sciences of Iran.
 • Seyed Hosseini, Seyedeh Sedigheh (2014). The effectiveness of life skills training (communication skills and conflict resolution) on the marital satisfaction of military couples living in one of the naval settlements of the Navy. Hormozgan University.
 • Tabatabai, Mohammad Hussein (2017). Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran. Tehran: Islamic Library.