فراتحلیل تعاریف متداول از دانشگاه اسلامی و ارائه یک الگوی پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، جمع‌آوری، دسته بندی و نقد و بررسی تعاریف متداول از دانشگاه اسلامی و ارائه یک الگوی پیشنهادی بوده است. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، فراتحلیل بوده که به شیوه‌ای کیفی و اسنادی انجام شده است. یافته‌ها: در این مقاله تعاریف ذکرشده توسط صاحب‌نظران در رابطه با دانشگاه اسلامی، گردآوری و دسته‌بندی شده است؛ این تعاریف در شش دسته کلی ِ اسلامی‌شدن به منزله یک اقدام سیاسی، دانشگاه دارای رفتار و شعائر اسلامی، دانشگاهی با اخلاق و تربیت اسلامی، دانشگاه علم‌محور، دانشگاه مبتنی بر علم اسلامی و تعاریف چندبعدی تقسیم شده اند که در هر قسمت با ذکر شاخصه‌های اصلی هر تعریف، نقدی هم بر آن وارد می‌شود. در ادامه با معرفی الگوی پیشنهادی برای تعریف دانشگاه، رابطه دانشگاه را با سایر ارکان فرهنگ‌ساز در جامعه نشان داده شده و با تقسیم کارکردهای دانشگاه از بعد بیرون و درون، سه کارکرد آموزش، پرورش و پژوهش شناسایی شده است. نتیجه گیری:در نهایت با تقسیم دانشگاه به چهار رکن اساسی محتوا، نرم افزار، سخت‌افزار و نیروی انسانی، تعریف خود را برای دانشگاه اسلامی مطرح و راهبردهای نیل به این دانشگاه را در قالب یک نمونه خاص (کارکرد آموزشی) به صورت کاربردی ارائه نمودیم.
 

کلیدواژه‌ها