بررسی تطبیقی زوجیت از دیدگاه قرآن و علوم تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدرسی معارف اسلامی، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز

2 دکتری گیاه شناسی، عضو هیئت علمی گروه گیاه‎پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

چکیده

هدف: در آیات قرآن، بحث زوجیت موجودات زنده، به عنوان یک قاعدۀ کلی مطرح شده است. به غیر از قرآن، عالمان علوم تجربی هم بحث زوجیت موجودات را مطرح کرده‎اند که تفاوتها و شباهتهایی با همدیگر دارند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی وجود تطابق بین آیات قرآن و علوم تجربی بود. روش: در این تحقیق با روش تطبیقی- تحلیلی، نظر قرآن با علوم تجربی بررسی شده است. یافتهها و نتیجه گیری: در قرآن و علم، زوجیت به عنوان یک قانون کلی برای موجودات زنده به معنای نر و ماده مطرح شده است، که تولید مثل موجودات گاهی از طریق جنسی و گاهی از طریق غیر جنسی است. همچنین آیات قرآن بر گسترش زوجیت افراد دلالت دارند؛ بدین معنی که خداوند تمام افراد زوج را خلق کرده است؛ نه اینکه هر چیزی را که خلق کرده است، زوج است.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم. ترجمۀ محمدمهدی فولادوند.
 • آلوسی، سید محمود(1415 ق). روحالمعانى فى تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دارالکتب العلمیه.
 • ابن منظور، محمد بن مکرم(1375). لسان العرب. بیروت: دار بیروت.
 • اردکانی، محمدرضا(1399). اکولوژی. تهران: دانشگاه تهران.
 • بهادر، عباس و مریم پورحاجی باقر(1396). میکروبشناسی مورای(باکتریشناسی). [بی‏جا]: خسروی.
 • بهارزاده، پروین(1392). «بازخوانی مفاهیم زوج و زوجیت در قرآن کریم». علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا، سال دهم، ش 2: 50-29.
 • پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات: http://www.x-shobhe.com/shobhe/4169.html
 • حسینی، احسان؛ عطیه نژادفلاتوری و فرخ قهرمانی‏نژاد(1397). سیستماتیک گیاهی، جلد اول. [بی‏جا]: خانه زیست‏شناسی.
 • حقی بروسوی، اسماعیل(بى‏تا). تفسیر روح‏البیان. ‏‏بیروت: دارالفکر.
 • خداپرست، سید اکبر(1393). سلسلۀ قارچها. رشت: دانشگاه گیلان.
 • خطیب منیر، عبدالکریم(بی‏تا). التفسیر القرآنى للقرآن. [بی‏جا]: [بی‏نا].
 • رازی، فخرالدین محمد بن عمر(1420 ق). مفاتیح الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربى، چ سوم.
 • راغب اصفهانى، حسین بن محمد(1412 ق). مفردات ألفاظ القرآن. ‏بیروت: دار الشامیه.
 • زمخشرى، محمود بن عمر(1407 ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل. بیروت: دار الکتاب العربی‏، چ سوم.
 • سلطان على‏شاه، سلطان محمد(1408 ق). بیان السعاده فی مقامات العباده. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات‏، چ دوم.
 • شاذلی، سید بن قطب(1412 ق). فى ظلال القرآن. بیروت- قاهره: دارالشروق، چ هفدهم.
 • طباطبایی، سید محمدحسین(1417 ق). المیزان فى تفسیر القرآن. قم: انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، چ پنجم‏
 • طبرسى، فضل بن حسن(1372). مجمع البیان فى تفسیر القرآن. تهران: ناصرخسرو، ‏چ سوم.
 • طریحی، فخرالدین بن محمد(1375). مجمع البحرین. تهران: مرتضوى‏، چ سوم.
 • طنطاوى، سید محمد(بی‏تا). التفسیر الوسیط للقرآن الکریم. [بی‏جا]: [بی‏نا].
 • فارسی، محمد و عبدالرضا باقری(1386). اصول اصلاح نباتات. مشهد: جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی.
 • فراهیدی، خلیل بن احمد(1409 ق). کتاب العین. قم: دار الهجره، چ دوم.
 • فضل‏الله، سید محمدحسین(1419 ق). من وحى القرآن. بیروت‏: دارالملاک‏.
 • فیروزآبادى، مجدالدین(1426 ق/ 2005 م). القاموس المحیط. بیروت: مؤسسه الرساله للطباعه والنشر و التوزیع، چ هشتم.
 • فیض کاشانی، محسن(1415 ق). التفسیر الصافی. تهران: مکتبه الصدر، چ دوم.
 • قادری، رضا؛ لیلا کاشی نهنجی و اکبر کارگر بیده(1397). نماتدهای انگل گیاهی ایران. [بی‏جا]: مرجع علم.
 • مجلسی، محمدباقر(1386). بحارالانوار. قم: اسلامیه، چ چهارم.
 • مدرسى، محمدتقى(1419 ق). من هدى القرآن‏. تهران: دار محبی الحسین.
 • مراغی، احمد مصطفی(1418 ق). تفسیر المراغی. بیروت: دارالکتب العلمیه.
 • مصباح یزدی، محمدتقی(1370). قم: سازمان تبلیغات اسلامی، چ چهارم.
 • مصطفوى، حسن(1380). تفسیر روشن. تهران: مرکز نشر کتاب.
 • مکارم شیرازى، ناصر و همکاران(1374). تفسیر نمونه. ‏تهران: دارالکتب الإسلامیه.
 • ممرآبادی، مجتبی(1398). برهم‏کنشهای مولکولی گیاهان و میکروارگانیسمها. مشهد: دانشگاه فردوسی.
 • نجفی، روح‎الله(1395). «بررسی عمومی بودن زوجیت موجودات بر اساس آیات 3 رعد و 49 ذاریات». مطالعات تفسیری، سال هفتم، ش 28: 178-163.
 • ویکی‎پدیا دانشنامه آزاد: https://fa.wikipedia.org/wiki/بکرزایی
 • Agrios, G.N. (2005). Plant pathology. 4th Ed. Acaemic Press. India, 635.
 • Ramachandran & C.D. McDaniel (2018). “Parthenogenesis in birds: a review”. Reproduction, 155: R245-R257.
 • Subramoniam T. (2018). “Mode of Reproduction: Invertebrate Animals”. Encyclopedia of Reproduction (second edition), 6: 32-40.
 • Vijverberg K.; P. Ozias-Akins & M.E. Schranz (2019). “Identifying and engineering genes for parthenogenesis in plants”. Frontiers in Plant Science, 10: 128-117.
 • The Holy Quran. Translated by Mohammad Mahdi Fooladvand.
 • Alusi, Sayyid Mahmud (1415 AH). The Spirit of Meanings in the Interpretation of the Great Qur'an. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya.
 • Ardakani, Mohammad Reza (2020). Ecology. University of Tehran Press.
 • Bahador, Abbas & Maryam Pourhaji Baqer (2017). Murray microbiology (bacteriology). Khosravi Publications.
 • Baharzadeh, Parvin (2013). “Rereading the concepts of couple and marriage in the Holy Quran”. Journal of Quranic and Hadith Sciences, Al-Zahra University, Tenth Year, No. 2: 29-50.
 • Fadlullah, Sayyid Muhammad Hussein (1419 AH). From the Revelation of the Qur'an. Beirut: Dar al-Malak.
 • Faiz Kashani, Mohsen (1415 AH). Al-Tafsir Al-Safi. Tehran: Al-Sadr Library, Second Edition.
 • Farahidi, Khalil ibn Ahmad (1409 AH). Kitab Al-Ain. Qom: Dar Al-Hijra Institute, second edition.
 • Farsi, Mohammad & Abdolreza Bagheri (2007). Principles of Plant Breeding. University Jihad Publications Ferdowsi University of Mashhad.
 • Firuzabadi, Majd al-Din (1426 AH / 2005 AD). Dictionary of the environment. Beirut: The Foundation for Printing, Publishing and Distribution, Eighth Edition.
 • Ghaderi, Reza; Leila Kashi Nahanji & Akbar Kargar Bideh (2018). Iranian plant parasite nematodes. Science Reference Publications.
 • Haqi Brusoi, Ismail (No Date). Tafsir Ruh al-Bayyan. Beirut: Dar al-Fikr.
 • Hosseini, Ehsan; Atieh Falatouri & Farrokh Ghahramaninajhad (2018). Plant Systematics, Volume One. Biology House Publications.
 • Ibn Manzoor, Muhammad ibn Makram (1996). Language of the Arabs, Beirut: Dar Beirut.
 • Khatib Munir, Abdul Karim (Ni Date). Tafsir Al-Quran for Quran. [Bita]: [Bija].
 • Khodaparast, Sayyid Akbar (2014). Series of mushrooms. University of Guilan Publications.
 • Majlisi, Mohammad Baqir (2007). Bahar al-Anvar. Qom: Islamieh, fourth edition.
 • Makarem Shirazi, Nasser & et al. (1995). Sample Interpretation. Tehran: Islamic Books House.
 • Mamarabadi, Mojtaba (2019). Molecular interactions of plants and microorganisms. Ferdowsi University of Mashhad Publications.
 • Maraghi, Ahmad Mustafa (1418 AH). Tafsir Al-Maraghi. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya.
 • Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi (1991). Qom: Islamic Propagation Organization Publishing Center, Fourth Edition.
 • Modarressi, Mohammad Taqi (1419 AH). From the guidance of the Qur'an. Tehran: Dar Mohebbi Al-Hussein.
 • Mostafavi, Hassan (2001). Tafsir Roshan. Tehran: Book Publishing Center.
 • Najafi, Ruhollah (2016). “Examining the generality of the marriage of beings based on verses 3 of Raad and 49 Dhariyat”. Journal of Interpretive Studies, Seventh Year, No. 28: 163-178.
 • Questions and Doubts Answering Base http://www.x-shobhe.com/shobhe/4169.html
 • Ragheb Isfahani, Hussein ibn Muhammad (1412 AH). Vocabulary of the words of the Qur'an. Beirut: Dar al-Shamiya.
 • Razi, Fakhruddin Muhammad ibn Umar (1420 AH). Mafatih al-Ghayb. Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi Third Edition.
 • Shazeli, Sayyid ibn Qutb (1412 AH). In the Shadows of the Qur'an. Beirut- Cairo: Dar al-Shorouq, seventeenth edition.
 • Sultan Ali Shah, Sultan Muhammad (1408 AH). Statement of happiness in the authorities of worship. Beirut: Scientific Foundation for Publications, Second Edition.
 • Tabarsi, Fadl ibn Hassan (1993). Complex of Statement in the Interpretation of the Qur'an. Tehran: Nasser Khosrow Publications, Third edition.
 • Tabatabai, Sayyid Muhammad Hussein (1417 AH). Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran. Qom: Islamic Publications Office of the Society of Teachers of the Seminary, fifth edition.
 • Tantawi, Sayyid Muhammad (No Date). Al-Tafsir Al-Wasit for the Holy Quran.
 • Taraihi, Fakhreddin ibn Mohammad (1996). Bahrain Complex. Tehran: Mortazavi, Third Edition.

Zamakhshari, Mahmoud Ibn Umar (1407 AH). Al-Kashaf on the facts of the mysteries of revelation and the eyes of the narrators in the aspects of interpretation. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, third edition.