واکاوی شاخصه‎های استقلال پژوهشی دانشجو- معلمان در فرایند توسعۀ حرفه‎ای مطالعۀ موردی: دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی.

2 دکتری مطالعات برنامۀ درسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف: هدف از انجام این مطالعه، شناسایی شاخصه‎های مؤثر بر استقلال پژوهشی دانشجو- معلمان در راستای توسعۀ حرفه‎ای آنان بود. روش: رویکرد تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل محتوای متعارف بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان شاغل در دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی در سال تحصیلی 400-1399 بود که 16 نفر از آنان به روش نمونه‎گیری هدفمند از نوع شاخص، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا، مصاحبه‎های نیمه سازمان‎یافته‎ای از آنانئ صورت گرفت و نمونه‎گیری تا اشباع داده‎ها ادامه یافت. برای اعتبارسنجی یافته‎ها از روش توصیف غنی داده‎ها و خودبازبینی محقق و برای تعیین پایایی داده‎ها از روش بررسی همزمان استفاده شد. یافتهها: مؤلفه‎های کارکردآفرینی (عمل‎گرایی، مدیریت‎نگری، سودمندگزینی)، هویت‎پذیری علمی(هم‎افزایی شناختی، محقق-معلم، خودکارامدی علمی، خودشناسی علمی)، تفکرپذیری(منطق‎گرایی، نقدسازی، خلاقیت‎محوری)، رهبری پژوهش(فرهنگ پژوهش، منبع‎سازی، شبکه‎‎سازی علمی) و نگرش‎پروری(راهبردسازی، هنجارپذیری، باورمندی) مضامین اصلی‎اند که با 172 مضمون اولیه، شرایط را برای مستقل بودن فعالیتهای پژوهشی دانشجو- معلمان فراهم می‎آورند. نتیجهگیری: دانشجو- معلمان با خلق ذهنیت مثبت نسبت به فعالیتهای پژوهشی، به توسعۀ قابلیتهای علمی خود بپردازند و جهت‎دهندۀ روند حاکم بر این اندیشه‎ها باشند.

کلیدواژه‌ها


 • ایمان، م.ت. و م.ر. نوشادی(1390). «تحلیل محتوای کیفی». پژوهش، ش 3(2): 15-44.
 • دریازاده، س. و ج. کوهپایه‎زاده(1394). «دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به خودکارامدی پژوهشی». علوم پزشکی رازی، ش 22(134): 68-75.
 • ذاکری، م.(1397). «مطالعۀ زمینههای هویتیابی حرفهای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان: مطالعۀ موردی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان هرمزگان». پژوهش در تربیت معلم، ش 2(1): 109-127.
 • روح‎الهی، ا.ع.(1394). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ پژوهشهای دانشجویی(مطالعۀ موردی؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری)». پژوهشهای آموزش و یادگیری، ش 12(2): 175-188.
 • سرمد، ز.؛ ع. بازرگان و ا. حجازی(1396). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
 • صفری، ی.؛ ک. شرفی، م. ضیایی و م. نوازشخواه(1392). بررسی عوامل مؤثر بر میزان علاقه و مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فعالیتهای پژوهشی؛ مطالعۀ موردی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. طرح پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
 • علی‎محمدی، غ.؛ ن. جباری و ک. نیازآذری(1398). «توانمندسازی حرفهای معلمان در چشمانداز آینده و ارائۀ مدل». نوآوریهای آموزشی، ش 18(1): 7-32.
 • قاسمی، م.؛ ن. موسی‎پور، غ. حاجی حسین‎نژاد و ع. حسینی‎خواه(1397). «طراحی الگوی برنامۀ درسی تربیت استاد تربیت معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه». مطالعات برنامۀ درسی ایران، ش 13(50): 45-72.
 • قاسمی‎زاد، ع.(1398). «بررسی مشکلات مشارکت دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی و ارائۀ راه حل مناسب». پژوهشهای تربیتی، ش 6(38): 46-59.
 • کرمی، ز. و ف. سراجی(1399). «مطالعۀ فراترکیب دستاوردهای برنامۀ روایتپژوهی برای معلمان و دانشجو- معلمان». مطالعات برنامۀ درسی ایران، ش 15(56): 5-40.
 • کرمی، ز.؛ ف. سراجی و ی. معروفی(1396). «برنامۀ درسی روایتپژوهی و توسعۀ حرفهای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان: طراحی الگوی برنامۀ درسی». نظریه و عمل در برنامۀ درسی، ش 5(9): 69-104.
 • گراوند، ه.؛ ح. کارشکی و م. آهنچیان(1392). «نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه در خودکارامدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد». مرکز مطالعات و توسعۀ آموزشی علوم پزشکی یزد، ش 8(4): 32-46.
 • معروفی، ی. و ز. کرمی(1394). «مطالعۀ پدیدارشناسانۀ تلفیق پژوهش در برنامۀ درسی تربیت معلم به منظور توسعۀ حرفهای معلمان». مطالعات برنامۀ درسی ایران، ش 10(38): 37-60.
 • Brennan, A. (2019). “Student Teacher Educational Research (STER): An Innovation in Irish Teacher Education”. Education Research and Perspectives, 46: 44-74.
 • Chen, C.H. & Y.C. Yang (2019). “Revisiting the effects of project-based learning on students’ academic achievement: A meta-analysis investigating moderators”. Educational Research Review, 26: 71-81.
 • Czarnitzki, D.; C. Grimpe & M. Pellens (2015). “Access to research inputs: open science versus the entrepreneurial university”. The Journal of Technology Transfer, 40(6): 1050-1063.
 • Ezer, F. & S. Aksut (2021). “Opinions of Graduate Students of Social Studies Education about Qualitative Research Method”. International Education Studies, 14(3): 15-32.
 • Fatih Karacabey, M. (2021). “School Principal Support in Teacher Professional Development”. International Journal of Educational Leadership and Management, 9(1): 54-75.
 • Garcia-Aracil, A.; S. Monteiro & L.S. Almeida (2018). Students' Perceptions of Their Preparedness for Transition to Work after Graduation”. Active Learning in Higher Education, 22(1): 49-62.
 • Glaser, J.; M. Ash, J. Bunstorf & et al. (2020). The independence of research-a review of disciplinary perspectives and outline of interdisciplinary prospects. Technische Universitat Berlin.
 • Hunaiti, Z.; S. Grimaldi, D. Goven, R. Mootanah & L. Martin (2010). “Principles of assessment for project and research based learning”. International Journal of Educational Management, 24(3): 189-203.
 • Kakupa, P. & H. Xue (2019). “Students' Attitudes towards Research: A Study of Graduate Education Students at a Chinese Normal University”. Educational Process International Journal, 8(2): 97-110.
 • Khan, S.; S.M.H. Shah & T.M. Khan (2018). “An Investigation of Attitudes towards the Research Activities of University Teachers”. Bulletin of Education and Research, 40(1): 215-230.
 • Ngololo, E.N. & L.N. Kanandjebo (2021). “Becoming Reflective Practitioners: Mathematics Student Teachers' Experiences”. Journal of Research and Advances in Mathematics Education, 6(2): 128-141.
 • Perines, H. (2021). “Educational Research Training in Teacher Training Programs: The Views of Future Teachers”. International Education Studies, 14(1): 76-85.
 • Prosekov, A.Y.; I.S. Morozova & E.V. Filatova (2020). “A Case Study of Developing Research Competency in University Students”. European Journal of Contemporary Education, 9(3): 592-602.
 • Tarabrina, N.; E. Grabovskaya, A. Tikhonov & et al. (2020). “Psychological Features of the Personality of Students of Different Specialties”. International Journal of Higher Education, 9(3): 152-157.
 • Toheri, Winarso W. & A. Abdul Haqq (2020). “Where exactly for enhancing critical and creative thinking: The use of problem-posing or contextual learning”. European Journal of Educational Research, 9(2): 877-887.
 • Vanichvasin, P. (2021). “Chatbot Development as a Digital Learning Tool to Increase Students’ Research Knowledge”. International Education Studies, 14(2): 44-53.
 • Weyer, E. (2018). From Loose to Tight Management. Seeking Evidence of Archetype Change in Dutch and English Higher Education. Wiesbaden, Springer.
 • Yamin, M. & O. Purwati (2020). “Enhancing Critical Writing towards Undergraduate Students in Conducting Research Proposal”. Arab World English Journal, 11(2): 142-153.
 • Yanti, F.A.; H. Kuswanto, H. Mundilarto & F.O. Rosa (2019). “Pre-Service Physics Teachers' Research Activities by Research-Based Learning”. Journal of Turkish Science Education, 16(1): 77-84.
 • Alimohammadi, G.; N. Jabbary & K. Niazazari (2019). Professional empowerment of teachers in the future perspective along with a model”. Quarterly Journal of Educational Innovations, 18(1): 7-32.
 • Daryazadeh, S. & J. Kuhpayehzadeh (2015). “Post graduate students’ viewpoint on research self-efficacy”. Razi Journal of Medical Sciences, 22(134): 68-75.
 • Garavand, H.; H. Kareshki & M.R. Ahanchian (2013). “The role of educational - research environment andsocial factors on the research self- efficacy of students of Mashhad University of Medical Sciences”. Journal of Medical Education and Development, 8(4): 32-46.
 • Ghasemi, M.; N. Mousapour, Gh. Haji Hosseinnejad & A. Hosseinikhah (2018). “Designing of Curriculum Model for Training Teacher Educator based on Competencie’s Reflective Practice”. Journal of Curriculum Studies, 13(50): 45-72.
 • Ghasemizad, A. & M. Makki (2019). Studying the problems of student participation in research activities. Educational research, 6(38): 46-59.
 • Iman, M.T. & M.R. Noushadi (2011). “Qualitative Content Analysis”. Pazuhesh, 3(2): 14-44.
 • Karami, Z. & F. Seraji (2020). “A Meta-Synthesis of the Achievements of the Narrative Inquiry Program for Teachers and Student Teachers”. Journal of Curriculum Studies, 15(56): 5-40.
 • Karami, Z.; F. Seraji & Y. Marufi (2017). “A Narrative Inquiry Curriculum & Professional Development of Student-Teachers in Farhangian University: Design Curriculum Model”. Journal of Theory & Practice in Curriculum, 5(9): 69-104.
 • Marufi, Y. & Z. Karami (2015). “A Phenomenological Study of Integrating Research in Teacher Training Curriculum for Professional Development”. Journal of Curriculum Studie, 10(38): 37-60.
 • Rouhollahi, A. (2015). “Factors Affecting the Development of Student Research (Case Study: Shahid Sattari Air Force University)”. Training & Learning Researches, 12(2): 175-188.
 • Safari, E.; K. Sharafi, M. Ziaee & M. Nawazshkhah (2013). Investigating the Factors Affecting the Level of Interest and Participation of Post Graduate Students in Research Activities, Case Study: Kermanshah University of Medical Sciences. Research Project, Kermanshah University of Medical Sciences.
 • Sarmad, Z.; A. Bazargan & A. Hejazi (2017). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: agah
 • Zakeri, M. (2018). A study of students' identification areas in Farhangian University: Case study Hormozgan Farhangian University”. Research in Teacher Education, 2(1): 109-127.