بررسی تاثیر عزاداری ماه محرم بر کاهش اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نور سنقر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: با توجه به جمعیت بسیار زیاد جوانان دانشجو و تأثیر اضطراب بر عملکرد تحصیلی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عزاداری دهۀ محرم بر کاهش اضطراب دانشجویان پرداخته است. روش: پژوهش حاضر نیمه‌تجربی و طرح پژوهش پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه پیام نور شهرستان سنقر در سال تحصیلی 91–1390 بودند. کلیۀ دانشجویان به پرسشنامۀ اضطراب بک پاسخ دادند.30 نفر از دانشجویانی که نمرۀ اضطراب در آنان در پرسشنامه بک بیشتر از بقیه بود، به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این تعداد، 15 نفر که سطح اضطراب آنان از دیگران بیشتر بود و قصد حضور در مراسم عزاداری ماه محرم را داشتند در گروه آزمایش و 15 نفر دیگر که چنین قصدی را نداشتند، در گروه کنترل قرار گرفتند. در پایان مراسم دهۀ اول محرم، پس‌آزمون بر دو گروه اجرا و داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین دو گروه پس از عزاداری ماه محرم تفاوت معناداری از خود نشان داد؛ بدین صورت که نمرات اضطراب پس‌آزمون در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافت. نتیجه‌گیری: اعتقادات مذهبی و حضور در چنین مراسمی، تأثیر مثبت بر کاهش اضطراب در دانشجویان دارد و می‌توان شرکت در مراسم عزاداری ماه محرم را به عنوان عامل مؤثر در کاهش اضطراب افراد قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها