جایگاه اسلامی‌سازی علم در بازسازی تمدن اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: هدف این تحقیق، آشکارسازی اهمیت و کارکردهای اسلامی‌سازی علم در شرایط بحران‌زدة تمدنی کنونی است؛ یعنی حال که مسلمانان دچار انحطاط علمی و تمدنی‌اند، تنها راه بازسازی تمدن اسلامی و شکوفا کردن ابعاد علمی آن، بایستی از طریق بازتعریف جهان‌بینی اسلامی، امکان بازتعریف علم اسلامی نیز فراهم شود تا تمدن اسلامی نیز از عقب‌ماندگی‌ها رها شده و شکوفا شود. روش: روش پژوهش این مقاله توصیفی،‌از نوع تحلیل اسنادی است. یافته‏ها: مطالعة تجربة مسلمین در اسلامی‌سازی علم و شکوفا کردن تمدن اسلامی و بررسی دیدگاههای چندی دربارة ابعاد و کارکردهای اسلامی‌سازی علم است؛ زیرا اگر به نقش دین اسلام در شکل‌دهی علم و تمدن اسلامی در عصر طلایی توجه کنیم، مشخص می‌شود که اگر چه آنها برخی از علوم را از تمدنهای دیگر اخذ کردند، اما توانستند با استفاده از آموزه‌های اسلامی و خلاقیت خود، علوم مأخوذه را بازتعریف کرده، علم اسلامی را تولید کنند و همین امر بود که منشأ شکل‌گیری و شکوفایی تمدن عظیم اسلامی شد.. نتیجه‌گیری: بازسازی تمدن اسلامی به معنای اخذ صِرف علوم موجود غربیان نیست؛ یعنی وارد کردن فنّاوری و تولیدات غربی برای مدرن‌سازی جهان اسلام، نه تنها راهگشا نیست، بلکه بحران‌زا نیز است، که تجربة تلخ این امر در اکثر کشورهای اسلامی قابل مشاهده است. بنابراین راه حل بحران ملل اسلامی در اسلامی‌سازی علم است که در این روش، جهان‌بینی اسلامی و انسان مسلمان نیز دارای نقش‏های مهمی‌اند.

کلیدواژه‌ها