بررسی مبانی انسان‌شناختی بروکراسی با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی انسان‌شناختی بروکراسی با رویکرد اسلامی است. نظریة بروکراسی که توسط ماکس وبر ارائه شده، از نظریه‌های مطرح در علم مدیریت است. با وجود رشد و توسعة علم، هنوز هم شاهد وجود سازمانهای بوروکراتیک در سطح جامعه‌ایم و این بیانگر قدرت نظریة بروکراسی است. از آنجا که نگاه نظریه‌های غربی به انسان، با نگاه اسلام به انسان متفاوت است، در این مقاله به بررسی مبانی انسان‌شناختی بروکراسی و مقایسة آن با مبانی انسان‌شناختی اسلامی پرداخته‌ایم. روش: روش پژوهش در این مقاله، توصیفی، ‌از نوع تحلیل اسنادی است. یافته‌ها: انسان از دیدگاه اسلام، موجودی دو بُعدی و دارای کرامت نفس و ارزشهای والاست. در مقالة حاضر، با اشاره به نظر اسلام دربارة انسان و بررسی نظریة بروکراسی نسبت به انسان، مواردی مانند عدم توجه به تفاوتهای فردی، عدم توجه به نیازهای سطح بالا، پاداش مالی به عنوان بهترین عامل انگیزش، نگاه به انسان به عنوان یک روبات و...، به عنوان مبانی انسان‌شناختی بروکراسی مشخص شده است. نتیجه‌گیری: با جمع‌بندی مباحث این مقاله و بحثهای دیگری که در مدیریت اسلامی مطرح است، به این نتیجه می‌رسیم که اگر صرفاً به تدوین اصول مدیریت اسلامی توجه کنیم یا اینکه ویژگی‌های انسان‌شناختی اسلامی را بنویسیم، فایده‌ای نخواهد داشت و باید با دیدی جامع به آن نگاه کرد. اگر بخواهیم سازمان اسلامی داشته باشیم، باید سه عامل مدیریت، کارکنان و اصول مدیریت اسلامی را همزمان در نظر بگیریم.

کلیدواژه‌ها