عوامل مؤثر در ایجاد سلامت روانی از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تأمین سلامت روان و پیشگیری از بیماری‌های روانی، هدف دینی ارزشمندی است که زمینة سعادت انسان را فراهم می‌سازد. هدف: هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر کسب آرامش و سلامت روانی از منظر قرآن کریم است. روش: روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی با مراجعه به آیات قرآن کریم و تفاسیر المیزان و نمونه و نیز روایات مرتبط با آرامش و سلامت روانی بوده است. یافته‌ها: به طور کلی اشارت طبی قرآن از نظر اثرگذاری بر سلامت روان، در سه حیطة شناختی، رفتاری و عاطفی تقسیم‌بندی شدند. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که کتاب آسمانی قرآن، حاوی آموزه‌های شناختی و عملی فراوانی است که عمل و توجه به آنها، هدفمندی، اعتماد به نفس، صبر، مثبت‌اندیشی و در مجموع، آرامش روان را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها