نیازسنجی آموزشی اساتید گروه معارف از نظر اساتید این گروه در دانشگاههای استان تهران در سال تحصیلی 91-90

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین نیازهای آموزشی، شامل صلاحیتهای دانشی، نگرشی و مهارتی اساتید گروه معارف است که در دانشگاههای استان تهران انجام پذیرفته است. روش: روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. یافته‌ها: یافته های حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد که با توجه به میانگین تجربی نظرات، اساتید معارف، توسعة دانش در 18 عنوان را برای خود ضروری دانسته‌اند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، اساتید نمونة تحقیق، از کلیة نگرشهای لازم، شامل علاقه به تدریس، علاقه به موضوع، نگرش سیستمی، نگاه پدرانه به دانشجو و علاقه به دانشگاه و دانشجو، در حد بالاتر از متوسط برخوردار بوده، نیاز به برنامه‌ریزی در جهت ارتقای نگرشهای پیش‌گفته را لازم ندیده‌اند.

کلیدواژه‌ها