تحلیل راهبردی (فرصتها، تهدیدها، ضعفها و قوّتها) وحدت حوزه و دانشگاه با استفاده از الگوی SWOT و تدوین راهبردهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: از آنجا که دو نهاد حوزه و دانشگاه به عنوان مغز متفکر جامعه هستند و وحدت آنها می تواند موجب هم افزایی  نیروها و پیشرفت کشور شود، در این تحقیق ابعاد و چگونگی وحدت این دو نهاد با نگاهی جامع و آینده نگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.روش: روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق روش SWOT است که یکی از روش های معتبر برای تجزیه و تحلیل استراتژیک محسوب می شود. یافته‏ها: تدوین استراتژی های دستیابی به وحدت حوزه و دانشگاه در قالب چهار گروه استراتژیهای SO، WO، ST و WT از یافته های این تحقیق محسوب می شود. نتیجه‏گیری: وحدت حوزه و دانشگاه امری پویا و مستمر است که در هر مقطع از زمان با توجه به سطح پیشرفت در این حوزه و نیز نیازهای روز جامعه باید مورد تحلیل و برنامه ریزی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها