بررسی عوامل معرفتی مؤثّر بر پوشش و حجاب اسلامی (بررسی موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل معرفتی مؤثر بر پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت صورت گرفت. روش: روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که با اعتقاد 4/88 درصد دانشجویان به اصل حجاب اسلامی، 4/79 درصد پوشش اسلامی والدین و الگوهای دینی جامعه بر دانشجویان اثرگذار است. 2/62 درصد جامعة دانشگاهی، تأهل را به عنوان یک عامل تأثیرگذار در حجاب اسلامی قبول دارند. 6/21 درصد، عوامل انتظامی دانشگاه را در رعایت پوشش اسلامی تأثیرگذار می‌دانند و 55 درصد با اختیار خود از حجاب اسلامی فاصله گرفته‌اند. نتایج مربوط به تحلیل فرضیه‌ها نیز حاکی از آن بود که: میان تعریف و کمّ و کیف اطلاعات دانشجویان از پوشش اسلامی، الگو‌گیری از خانواده، روش برخورد انتظامات دانشگاه، اختیاری یا اجباری بودن نوع و الگوی پوشش، با رعایت پوشش اسلامی در دانشگاه، رابطة معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق می‌توان استنباط کرد که عوامل معرفتی مؤثر بر حجاب اسلامی، عوامل اعتقادی و متأثر از جهان‌بینی اسلامی‌اند که بر جامعة ایران اسلامی و بر خانواده‌ها حاکم است و عوامل نظارتی درون دانشگاه، سهمی حداقلی در رعایت حجاب اسلامی دارند.

کلیدواژه‌ها