تأثیرآموزش «تفکر در نعمت و قدرت الهی» بر زنگارزدایی فطرت در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان تأثیر «تفکر در قدرت و نعمت الهی» بر زنگارزدایی فطرت الهی و ارتقای معنوی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. روش: در این پژوهش، از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه شامل103 دانشجو (73 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) بود. مداخلۀ مبتنی بر تفکر هر هفته قبل از آموزش کلاسی طی 12 جلسه اجرا و به مدت 10 دقیقه تفکر در نعمت و قدرت پروردگار در برنامۀ روزانۀ دانشجویان گروه آزمایش گنجانده شد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس، نشان داد که بین میانگین نمره‌های پس‌آزمون زنگارزدایی فطرت گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری وجود دارد؛ به نحوی که مداخلۀ آموزشی «تفکر در قدرت و نعمت الهی» می‌تواند در زنگارزدایی فطرت و ارتقای معنویت تأثیرگذار باشد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد با وجود اینکه فطرت آدمی بر وجوب تعظیم عظیم، احترام حاضر و شکر منعم مفطور است، ولی زنگار فطرت این امور را کم‌رنگ یا انسان را در انتخاب مصداق آن به خطا می‌کشاند که انسان با تفکر در عالم هستی می‌تواند آن را بزداید تا ایمان پایدار، عمل صالح، صفات حمیده و اعتقادات صحیح نمود یابد.