دینداری، شاخصه ها و معیارها از منظر دانشگاه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف : مقاله حاضر در صدد یافتن و ارائه شاخصه ها و معیارهای دینداری است. داوری در باب دینداری و یا عدم آن در یک جامعه بدون تبیین و تعیین شاخصه های دینداری یک داوری عقیم و بی حاصل خواهد بود. اختلاف در شاخصه های دینداری، داوری ها را در باب دینداری و یا عدم دینداری متفاوت و گاه متضاد می سازد. روش : روش تحلیل اسنادی بوده است.یافته‌ها :شاخصه‌هادر سه حوزه عقاید ، احکام و اخلاقیات به اجمال ارائه شده است و در میان آنها بر شاخصه های حوزه اخلاق تأکید بیشتری شده است. نگارنده بر این باور است که اخلاقیات حکم غایت برای عقاید و احکام دینی را دارد . به این معنی که عقاید و احکام اگر به اخلاقیات منجر نشود عقیم و ناموفق خواهند بود. نکته قابل توجه اینکه با عنایت به شاخصه های دینداری که برخی از آنها در جستار حاضر ارائه شده ، معلوم می شود که در سطح عمومی جامعه معیارهایی که بر اساس آنها در باب دینداری آدمیان داوری می شود گاه از ایرادهای جدّی و اساسی برخوردار است. نتیجه گیری : داوری در باب دینداری انسان ها در صورتی مطلوب خواهد بود که بر اساس معیارها و شاخصه های معتبر صورت گیرد . از مطالب ارائه شده در اینجا معلوم می شود که معیارها و شاخصه هایی که مورد توجه سطح عمومی جامعه است خالی از ایراد نیست ، مثلاً در مواردی معیارهای یک حوزه بدون هیچ مرجّحی بر معیارهای سایر حوزه ها ترجیح داده می شود، و یا معیارهایی که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها