آسیب‌شناسی نقش استاد در اسلامی شدن دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری اساتید در اسلامی شدن دانشگاهها، ارائه شاخصهای اسلامی استاد مطلوب، و آسیب شناسی امکان نقش آفرینی اساتید دانشگاه پیام نور، به ویژه اساتید علوم انسانی و اسلامی، در اسلامی کردن این دانشگاه با توجه به ویژگیهای نظام آموزشی آن است. روش: روش کار این پژوهش توصیفی، تحلیلی و اسنادی است. یافته‌ها: دین مبین اسلام شاخص‌های دقیق و جامعی را در سه حوزة اخلاقی، معرفتی و مهارتی برای استاد ارائه کرده است. مهمترین وظیفه در تهیه چشم انداز، اهداف و سیاستهای اجرایی دانشگاه بر عهدة اساتید است. همچنین مأموریت تعلیم و تربیت دانشجو نیز مستقیماً بر عهدة ایشان است. اساتید باید نظام آموزشی و فرهنگی دانشگاه را بر اساس شاخصهای اسلامی طراحی و پیاده کنند. چنانچه نظامهای یاد شده با شاخصها انطباق کامل نداشته باشد، تمامی مراحل اسلامی شدن دانشگاه با اختلال مواجه خواهد شد. نتیجه‌گیری: از یک سو در مواردی در گزینش اساتید و اعضای هیأت علمی از شیوه‌های دقیق و علمی استفاده نشده است و از سوی دیگر صلاحیت اساتید در ضمن خدمت به طور مداوم مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. همچنین نسبت اعضای هیأت علمی به تعداد دانشجویان در واحدهای دانشگاهی از حد مطلوب پایین‌تر است. در حوزه‌هایی از علوم انسانی که هدف اصلی از تأسیس آنها تربیت انسان است، انتقال بخشی از دانشها و مهارتها تنها با تلمذ در محضر استاد امکانپذیر است، ولی ساختار آموزشی دانشگاه که نیمه‌حضوری و مجازی است چنین امکانی را از اساتید گرفته است. بنابرین دانشگاه در همۀ نتایج مذکور محتاج تحول بنیانی است.

کلیدواژه‌ها